2022-02-28

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2022

VIII kadencji

LP NUMER DATA W SPRAWIE
1 397/1/22 2022-01-03 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 stycznia 2022 r.
2 398/2/22 2022-01-03 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Dzierżoniów.
3 398/3/22 2022-01-10 zmiany Zarządzenia Nr 149/127/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 06 listopada 2019r w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.
4 400/4/22 2022-01-14 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
5 401/5/22 2022-01-17 przekazania w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Owiesno.
6 402/6/22 2022-01-17 Zarządzenie anulowane
7 403/7/22 2022-01-21 ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Dzierżoniów.
8 404/8/22 2022-01-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
9 405/9/22 2022-02-02 sprzedaży udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jędrzejowicach
10 406/10/22 2022-01-07 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022 w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.
11 407/11/22 2022-02-09 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2022/2023.
12 408/12/22 2022-02-11 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2022 środków finansowych na dofinansowanie „Zielonych Szkół” dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów.
13 409/13/22 2022-02-16 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów w 2022 r.
14 410/14/22 2022-02-17 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
15 411/15/22 2022-02-21 wykonywania zadań obronnych w 2022 r.
16 412/16/22 2022-02-21 powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach domowych, spowodowanych przez silne wiatry, które wystąpiły w dniach od 16 do 21 lutego 2022 roku w Gminie Dzierżoniów.
17 413/17/22 2022-02-24 powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2022 w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.
18 414/18/22 2022-02-25 ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 w Gminie Dzierżoniów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
19 415/19/22 2022-02-25 ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów.
20 416/20/22 2022-02-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
21 417/21/22 2022-03-16 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2021 rok.
22 418/22/22 2022-03-16 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach.
23 419/23/22 2022-03-16 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej.
24 420/24/22 2022-03-16 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie.
25 421/25/22 2022-03-16 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku
26 422/26/22 2022-03-16 regulaminu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach.
27 423/27/22 2022-03-16 regulaminu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej.
28 424/28/22 2022-03-16 regulaminu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie.
29 425/29/22 2022-03-17 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
30 426/30/22 2022-03-17 zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
31 427/31/22 2022-03-18 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
32 428/32/22 2022-03-21 powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów w 2022 roku.
33 429/33/22 2022-03-24 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
34 430/34/22 2022-03-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
35 431/35/22 2022-04-01 przyjęcia Regulaminu XVII Gminnego Konkursu Ekologicznego „EKO-LAPBOOK”.
36 432/36/22 2022-04-04 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
37 433/37/22 2022-04-04 zasad składania ofert na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów na okres do 3 lat.
38 434/38/22 2022-04-08 nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Ostroszowicach.
39 435/39/22 2022-04-08 sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Jodłowniku.
40 436/40/22 2022-04-08 nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Ostroszowicach.
41 437/41/22 2022-04-08 zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Jodłowniku i Ostroszowicach.
42 438/42/22 2022-04-11 gminnego konkursu pn. „Kreatywne Sołectwo - edycja 2022”.
43 439/43/22 2022-04-14 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
44 440/44/22 2022-04-14 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Mościsku.
45 441/45/22 2022-04-21 regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mościsku.
46 442/46/22 2022-04-22 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Piławie Dolnej na której posadowiony jest metalowy krzyż.
47 443/47/22 2022-04-22 sprzedaży części nieruchomości gruntowej (działka drogowa) położonej w Roztoczniku.
48 444/48/22 2022-04-29 przyznania lokalu mieszkalnego rodzinie spoza listy przydziału mieszkań na 2022 r.
49 445/49/22 2022-04-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
50 446/50/22 2022-04-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
51 447/51/22 2022-05-11 przedstawienia Raportu o stanie Gminy.
52 448/52/22 2022-05-11 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku.
53 449/53/22 2022-05-12 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
54 450/54/22 2022-05-16 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach.
55 451/55/22 2022-05-16 powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie.
56 452/56/22 2022-05-16 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej.
57 453/57/22 2022-05-16 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jodłowniku.
58 45458/22 2022-05-17 zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie położonego w budynku Roztocznik 44.
59 455/59/22 2022-05-18 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
60 456/60/22 2022-05-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
61 457/61/22 2022-05-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
62 458/62/22 2022-05-31 form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
63 459/63/22 2022-06-07 zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Owiesno.
64 460/64/22 2022-06-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
65 461/65/22 2022-06-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
66 462/66/22 2022-06-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
67 463/67/22 2022-06-29 przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok, Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im Władysława Reymonta w Mościsku.
68 464/68/22 2022-06-29 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
69 465/69/22 2022-07-14 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
70 466/70/22 2022-07-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
71 467/71/22 2022-08-03 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
72 468/72/22 2022-08-12 zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie położonego w budynku Jodłownik 16.
73 469/73/22 2022-08-16 powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mościsku.
74 470/74/22 2022-08-16 zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z udziałem w gruncie położonego w budynku Jodłownik 16.
75 471/75/22 2022-08-21 wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dzierżoniów.
76 472/76/22 2022-08-22 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
77 473/77/22 2022-08-22 powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w gospodarstwach domowych, spowodowanych przez intensywne deszcze.
78 474/78/22 2022-08-24 odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dzierżoniów.
79 475/79/22 2022-08-24 opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów.
80 476/80/22 2022-08-24 powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
81 477/81/22 2022-08-25 informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2022r.
82 478/82/22 2022-08-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
83 479/83/22 2022-09-07 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dobrocinie.
84 480/84/22 2022-09-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
85 481/85/22 2022-09-16 bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Roztoczniku.
86 482/86/22 2022-09-28 powołania Gminnego Zespołu do spraw optymalizacji wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych Gminy Dzierżoniów.
87 483/87/22 2022-09-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
88 484/88/22 2022-10-19 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
89 485/89/22 2022-10-20 nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Owieśnie.
90 486/90/22 2022-10-25 przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2023.
91 487/91/22 2022-10-26 ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2022/2023.
92 488/92/22 2022-10-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
93 489/93/22 2022-11-02 odpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości gruntowej położonej w Ostroszowicach.
94 490/94/22 2022-11-09 projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów.
95 491/95/22 2022-11-09 przyjęcia projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2023 rok.
96 492/96/22 2022-11-14 przeprowadzenia inwentaryzacji.
97 493/97/22 2022-11-17 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
98 494/98/22 2022-11-18 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Owieśnie.
99 495/99/22 2022-11-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
101 496/100/22 2022-11-30 organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
102 497/101/22 2022-12-02 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
103 498/102/22 2022-12-02 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023 w zakresie zadania priorytetowego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
104 499/103/22 2022-12-06 ustalenia list przydziału i zamian lokali mieszkalnych na 2022 r.
105 500/104/22 2022-12-09 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
106 501/105/22 2022-12-12 Zmiany Zarządzenia nr 195/24/20 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 09 marca 2020r. w spawie udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
107 502/106/22 2022-12-21 powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania szczegółowego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2023 r.”.
108 503/107/22 2022-12-23 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
109 504/108/22 2022-12-30 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Byszów, Dobrocinek, Jodłownik, Józefówek, Kietlice, Kołaczów, Marianówek, Myśliszów i Wiatraczyn w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości oraz z mieszkańcami miejscowości Dębowa Góra w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości.
110 505/109/22 2022-12-30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
111 506/110/22 2022-12-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.
       

 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..