2021-02-02

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2021

VIII kadencji

 

LP NUMER DATA W SPRAWIE
1 285/1/21 2021-01-04 organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.
2 286/2/21 2021-01-04 Regulaminu udzielania zamówień publicznej o wartości do 130.000 zł.
3 287/3/21 2021-01-15 zmiany Zarządzenia Nr 149/127/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 06 listopada 2019r w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.
4 288/4/21 2021-01-25 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Dzierżoniów.
5 289/5/21 2021-01-26 Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości i wyznaczenia jej członków.
6 290/6/21 2021-01-27 ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2021/2022.
7 291/7/21 2021-01-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
8 292/8/21 2021-02-01 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
9 293/9/21 2021-02-09 organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
10 294/10/21 2021-02-12 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2021 w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”.
11 295/11/21 2021-02-12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”.
12 296/12/21 2021-02-12 powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
13 297/13/21 2021-02-12 przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów obowiązku realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 i utworzenia infolinii.
14 298/14/21 2021-02-26 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021 .
15 299/15/21 2021-03-02 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2021 r.
16 300/16/21 2021-03-08 powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2021 w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”.
17 301/17/21 2021-03-09 zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 343/2 położonej w obrębie Tuszyn, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
18 302/18/21 2021-03-01 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów w 2021 r.
19 303/19/21 2021-03-15 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
20 304/20/21 2021-03-15 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2021 środków finansowych na dofinansowanie „Zielonych Szkół” dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów.
21 305/21/21 2021-03-15 ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 w Gminie Dzierżoniów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
22 306/22/21 2021-03-16 planu szkolenia obronnego w Gminie Dzierżoniów na 2021 r.
23 307/23/21 2021-03-23 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierżoniów lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione.
24 308/24/21 2021-03-24 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2020 rok.
25 309/25/21 2021-03-25 powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Dzierżoniowie.
26 310/26/21 2021-03-26 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Byszowie.
27 311/27/21 2021-03-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
28 312/28/21 2021-04-07 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
29 313/29/21 2021-04-07 przyjęcia Regulaminu XV I Gminnego Konkursu Ekologicznego - Konkurs na plakat pn .: "Dbajmy o czyste powietrze - wymień swój stary piec".
30 314/30/21 2021-04-08 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
31 315/31/21 2021-04-12 zbycia udziału w działce zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 345 położonej w obrębie Tuszyn, stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
32 316/32/21 2021-04-13 zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 332 położonej w obrębie Roztocznik, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
33 317/33/21 2021-04-14 ustalenia dna wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 maja 2021 r.
34 318/34/21 2021-04-20 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
35 319/35/21 2021-04-26 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
36 320/36/21 2021-05-04 powołania komisji ds. oceny wniosków i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w 2021 roku.
37 321/37/21 2021-05-07 powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za środków budżetu Gminy Dzierżoniów w 2021 roku.
38 322/38/21 2021-05-07 zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 665/4 położonej w obrębie Ostroszowice, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
39 323/39/21 2021-05-07 przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Uciechowie i ogłoszenia kalendarza wyborczego.
40 324/40/21 2021-05-07 zbycia nieruchomości rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 906 o pow. 1,4676ha położonej w obrębie Dobrocin, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
41 325/41/21 2021-05-07 gminnego konkursu pn. "Kreatywne Sołectwo - edycja 2021".
42 326/42/21 2021-05-12 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2021 w zakresie: "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i "Zwalczanie narkomanii".
43 327/43/21 2021-05-12 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" – Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i "Zwalczanie narkomanii".
44 328/44/21 2021-05-13 zmiany zarządzenia nr 241/70/20 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lipca 2020 r.
45 329/45/21 2021-05-13 powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w gospodarstwach domowych, spowodowanych przez intensywne deszcze, które wystąpiły w dniu 12 maja 2021 roku w Gminie Dzierżoniów.
46 330/46/21 2021-05-14 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
47 331/47/21 2021-05-17 przyjęcia planu  wykorzystania  zasobu nieruchomości Gminy Dzierżoniów  na  lata 2021-2023.
48 332/48/21 2021-05-18 przedstawienia Raportu o stanie Gminy.
49 333/49/21 2021-05-19 ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2020/2021.
50 334/50/21 2021-05-19 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
51 335/51/21 2021-05-19 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
52 336/52/21 2021-05-19 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
53 337/53/21 2021-05-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
54 338/54/21 2021-06-01 instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Gminy przy ul. Piastowska 1 w Dzierżoniowie.
55 339/55/21 2021-06-02 powołania składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Sołtysa wsi Uciechów zarządzonymi na dzień 13 czerwca 2021 r.
56 340/56/21 2021-06-08 powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2021 w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” – "Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i "Zwalczanie narkomanii”.
57 341/57/21 2021-06-11 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
58 342/58/21 2021-06-21 zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
59 343/59/21 2021-06-23 ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy Dzierżoniów przez działki oznaczone nr geodezyjnymi 163/1, 163/2 i 163/3.
60 344/60/21 2021-06-24 przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok, Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im Władysława Reymonta.
61 345/61/21 2021-06-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
62 346/62/21 2021-06-30 zamiany nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 438/2 położonej w obrębie Włóki, stanowiącej  własność Gminy Dzierżoniów na nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 437/3 i 437/4.
63 347/63/21 2021-06-30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
64 348/64/21 2021-07-01 udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Dzierżoniowie.
65 349/65/21 2021-07-07 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Piławie Dolnej.
66 350/66/21 2021-07-21 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach.
67 351/67/21 2021-07-22 udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach.
68 352/68/21 2021-07-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
69 353/69/21 2021-08-11 informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2021r.
70 354/70/21 2021-08-13 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
71 355/71/21 2021-08-16 Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości i wyznaczenia jej członków.
72 356/72/21 2021-08-19 opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów.
73 357/73/21 2021-08-23 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.
74 358/74/21 2021-08-24 przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-21”.
75 359/75/21 2021-08-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
76 360/76/21 2021-09-03 zbycia nieruchomości rolnej oznaczonej nr geodezyjnym 306/3 o pow. 0,30 ha położonej w obrębie Książnica, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
77 361/77/21 2021-09-06 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
78 362/78/21 2021-09-15 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem Nr 186/15/20 z dnia 14 lutego 2020 roku.
79 363/79/21 2021-09-22 powołania "Pionu Ochrony Informacji Niejawnych" w Urzędzie Gminy Dzierżoniów oraz wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego.
80 364/80/21 2021-09-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
81 365/81/21 2021-10-04 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jodłowniku
82 366/82/21 2021-10-04 odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włókach.
83 367/83/21 2021-10-07 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
84 368/84/21 2021-10-15 przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022.
 85 369/85/21 2021-10-21 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
86 370/86/21 2021-10-28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
87 371/87/21 2021-11-04 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
88 372/88/21 2021-11-10 przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów i ogłoszenia kalendarza wyborczego.
89 373/89/21 2021-11-12 rojektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów.
90 374/90/21 2021-11-12 przyjęcia projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2022 rok.
91 374/91/21 2021-11-16 wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Energia Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie.
92 375/91/21 2021-11-18 ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2021/2022.
93 376/92/21 2021-11-26 przeprowadzenia inwentaryzacji.
94 377/93/21 2021-11-26 określenia stawek czynszu z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych.
95 378/94/21 2021-11-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
96 379/94/21 2021-12-01 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r.
97 380/95/21 2021-12-01 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 w zakresie zadania priorytetowego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
98 381/96/21 2021-12-01 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
99 382/97/21 2021-12-03 ustalenia list przydziału i zamian lokali mieszkalnych na 2021 r.
100 383/98/21 2021-12-13 nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (działka drogowa) położonej w Owieśnie.
110 384/99/21 2021-12-14 ustalenia wysokości odpłatności za wynajem sal wiejskich.
111 385/100/21 2021-12-14 wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia w związku z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczenia powietrza.
112 386/101/21 2021-12-16 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
113 387/102/21 2021-12-16 powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Dzierżoniów dla organizacji pozarządowych.
114 388/102/21 2021-12-16 Zmiany Zarządzenia nr zarządzenia nr 37/15/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 lutego 2019r.w spawie udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
115 389/104/21 2021-12-16 wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
116 390/105/21 2021-12-16 ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
117 391/106/21 2021-12-16 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych.
118 392/107/21 2021-12-17 powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania szczegółowego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2022 r.”.
119 393/108/21 2021-12-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.
120 394/109/21 2021-12-22 zmiany zarządzenia Nr 392/107/21 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania szczegółowego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2022 r.”.
121 395/110/21 2021-12-31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
122 396/111/21 2021-12-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2021.


 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..