2020-02-12

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2020

VIII kadencji

LP NUMER DATA W SPRAWIE
1 172/1/20 2020-01-14 organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
2 173/2/20 2020-01-27 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2020/2021.
3 174/3/20 2020-01-30 przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Uciechowie i ogłoszenia kalendarza wyborczego.
4 175/4/20 2020-01-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
5 176/5/20 2020-02-03 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora śłobka Gminnego „Sudeckie Skrzaty” w Dzierżoniowie
6 177/6/20 2020-02-03 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020 w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
7 178/7/20 2020-02-03 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
8 179/8/20 2020-02-05 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
9 180/9/20 2020-02-06 ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020
10 181/10/20 2020-02-07 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
11 182/11/20 2020-02-07 ustalenia wysokości odpłatności za wynajem sal wiejskich.
12 183/12/20 2020-02-07 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów w 2020 r.
13 184/13/20 2020-02-10 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2020 środków finansowych na dofinansowanie „Zielonych Szkół” dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów.
14 185/14/20 2020-02-11 zbycia lokalu mieszkalnego nr 12 wraz z udziałem w gruncie położonego w Jodłowniku 27.
15 186/15/20 2020-02-14 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierżoniów.
16 187/16/20 2020-02-19 zbycia udziału 1/3 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 2107 położonej w Piławie Dolnej przy ul. Krótkiej 10A, stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
17 188/17/20 2020-02-21 planu szkolenia obronnego w Gminie Dzierżoniów na 2020 r.
18 189/18/20 2020-02-24 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2020 w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
19 190/19/20 2020-03-02 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
20 191/20/20 2020-03-03 powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21 191/21/20 2020-03-02 programu spłaty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i opłat za odprowadzanie ścieków.
22 192/21/20 2020-03-04 zmiany Zarządzenia Nr 507/87/2018 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
23 193/22/20 2020-03-09 zbycia działki oznaczonej nr geodezyjnym 251/2 położonej we Włókach, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
24 194/23/20 2020-03-09 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2020 r.
25 195/24/20 2020-03-09 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
26 196/25/20 2020-03-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
27 197/26/20 2020-03-20 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2019 rok
28 198/27/20 2020-03-23 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
29 199/28/20 2020-03-25 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
30 200/29/20 2020-03-26 ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 w Gminie Dzierżoniów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
31 201/30/20 2020-03-31 powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku.
32 202/31/20 2020-03-31 powierzenia stanowiska Dyrektora Żłobka Gminnego „Sudeckie Skrzaty” w Dzierżoniowie.
33 203/32/20 2020-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Gminnego „Sudeckie Skrzaty” w Dzierżoniowie.
34 204/33/20 2020-03-31 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
35 205/34/20 2020-03-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
36 206/35/20 2020-04-01 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Piławie Dolnej.
37 207/36/20 2020-04-01 odpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Piławie Dolnej.
38 208/37/20 2020-04-01 odpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Piławie Dolnej.
39 209/38/20 2020-04-01 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
40 210/39/20 2020-04-09 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
41 211/40/20 2020-04-17 powołania komisji ds. wyłonienia kandydatów do robót publicznych.
42 212/41/20 2020-04-20 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 286 położonej we Włókach przez Wspólnotę Mieszkaniową ,,Za Mostem” Włoki 87, w której Gmina Dzierżoniów posiada udział 25,17%.
43 213/42/20 2020-04-27 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
44 214/43/20 2020-05-08 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
45 215/44/20 2020-05-08 powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za środków budżetu Gminy Dzierżoniów w 2020 roku.
46 216/45/20 2020-05-12 zmiany zarządzenia nr 112/90/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 lipca 2019 r.
47 217/46/20 2020-05-12 powołania komisji ds. oceny wniosków i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w 2020 roku.
48 218/47/20

2020-05-13

ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Dzierżoniów.
49 219/48/20 2020-05-15 powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5t. marki Fiat Ducato 2.8 JTD, stanowiącego mienie Gminy Dzierżoniów.
50 220/49/20 2020-05-18 gminnego konkursu pn. „Kreatywne Sołectwo - edycja 2020”.
51 221/50/20 2020-05-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
52 222/51/20 2020-06-01 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych.
53 223/52/20 2020-06-08 wyznaczenia Zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Dzierżoniów.
54 224/53/20 2020-06-09 ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów.
55 225/54/20 2020-06-10 powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie.
56 226/55/20 2020-06-12 wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
57 227/56/20 2020-06-17 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
58 228/57/20 2020-06-17 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
59 229/58/20 2020-06-22 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
60 230/59/20 2020-06-26 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
61 231/60/20 2020-06-29 przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok, Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im Władysława Reymonta.
62 232/61/20 2020-06-30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
63 233/62/20 2020-06-30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.
64 234/63/20 2020-07-02 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem Nr 186/15/20 z dnia 14 lutego 2020 roku.
65 235/64/20 2020-07-07 zmiany zarządzenia nr 139/117/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 09 października 2019r.
66 236/65/20 2020-07-08 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
67 237/66/20 2020-07-08 zbycia działek niezabudowanych oznaczonych nr geodezyjnymi 180/3,180/4 i 190 położonych w Jodłowniku, obręb Ostroszowice, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
68 238/67/20 2020-07-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
69 239/68/20 2020-07-10 wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
70 240/69/20 2020-07-24 ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 2020 r.
71 241/70/20 2020-07-27 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych robót budowlanych.
       


 

Załączniki

  Zarządzenie nr 172-1-20.pdf 76,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 173-2-20.pdf 41,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 174-3-20.pdf 83,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 175-4-20.pdf 276,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 176-5-20.pdf 52,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 177-6-20.pdf 195,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 178-7-20.pdf 296,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 179-8-20.pdf 38,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 180-9-20.pdf 32,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 181-10-20.pdf 219,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 182-11-20.pdf 80,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 183-12-20.pdf 106,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 184-13-20.pdf 70,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 185-14-20.pdf 77,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 186-15-20.pdf 63,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 187-16-20.pdf 87,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 188-17-20.pdf 39,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 189-18-20.pdf 172,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 190-19-20.pdf 46,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 191-20-20.pdf 77,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 191-21-20.pdf 37,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 192-21-20.pdf 61,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 193-22-20.pdf 564,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 194-23-20.pdf 74,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 195-24-20.pdf 82,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 196-25-20.pdf 316,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 197-26-20.pdf 4,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 198-27-20.pdf 142,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 199-28-20.pdf 124,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 200-29-20.pdf 99,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 201-30-20.pdf 56,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 202-31-20.pdf 54,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 203-32-20.pdf 74,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 204-33-20.pdf 60,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 205-34-20.pdf 277,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 206-35-20.pdf 58,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 207-36-20.pdf 58,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 208-37-20.pdf 59,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 209-38-20.pdf 188,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 210-39-20.pdf 278,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 211-40-20.pdf 89,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 212-41-20.pdf 269,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 213-42-20.pdf 287,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 214-43-20.pdf 130,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 215-44-20.pdf 84,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 216-45-20.pdf 141,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 217-46-20.pdf 85,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 218-47-20.pdf 77,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 219-48-20.pdf 91,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 220-49-20.pdf 223,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 221-50-20.pdf 315,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 222-51-20.pdf 458,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 223-52-20.pdf 87,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 224-53-20.pdf 192,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 225-54-20.pdf 74,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 226-55-20.pdf 40,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 227-56-20.pdf 35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 228-57-20.pdf 219,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 229-58-20.pdf 224,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 230-59-20.pdf 323,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 231-60-20.pdf 78,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 232-61-20.pdf 3,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 233-62-20.pdf 251,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 234-63-20.pdf 63,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 235-64-20.pdf 473,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 236-65-20.pdf 276,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 237-66-20.pdf 86,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 238-67-20.pdf 420,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 239-68-20.pdf 118,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 240-69-20.pdf 74,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 241-70-20.pdf 453,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się