2020-02-12

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2020

VIII kadencji

 

LP NUMER DATA W SPRAWIE
1 172/1/20 2020-01-14 organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
2 173/2/20 2020-01-27 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2020/2021.
3 174/3/20 2020-01-30 przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Uciechowie i ogłoszenia kalendarza wyborczego.
4 175/4/20 2020-01-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
5 176/5/20 2020-02-03 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora śłobka Gminnego „Sudeckie Skrzaty” w Dzierżoniowie
6 177/6/20 2020-02-03 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020 w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
7 178/7/20 2020-02-03 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
8 179/8/20 2020-02-05 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
9 180/9/20 2020-02-06 ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020
10 181/10/20 2020-02-07 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
11 182/11/20 2020-02-07 ustalenia wysokości odpłatności za wynajem sal wiejskich.
12 183/12/20 2020-02-07 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów w 2020 r.
13 184/13/20 2020-02-10 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2020 środków finansowych na dofinansowanie „Zielonych Szkół” dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów.
14 185/14/20 2020-02-11 zbycia lokalu mieszkalnego nr 12 wraz z udziałem w gruncie położonego w Jodłowniku 27.
15 186/15/20 2020-02-14 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierżoniów.
16 187/16/20 2020-02-19 zbycia udziału 1/3 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 2107 położonej w Piławie Dolnej przy ul. Krótkiej 10A, stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
17 188/17/20 2020-02-21 planu szkolenia obronnego w Gminie Dzierżoniów na 2020 r.
18 189/18/20 2020-02-24 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2020 w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
19 190/19/20 2020-03-02 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
20 191/20/20 2020-03-03 powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21 191/21/20 2020-03-02 programu spłaty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i opłat za odprowadzanie ścieków.
22 192/21/20 2020-03-04 zmiany Zarządzenia Nr 507/87/2018 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
23 193/22/20 2020-03-09 zbycia działki oznaczonej nr geodezyjnym 251/2 położonej we Włókach, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
24 194/23/20 2020-03-09 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2020 r.
25 195/24/20 2020-03-09 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
26 196/25/20 2020-03-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
27 197/26/20 2020-03-20 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2019 rok
28 198/27/20 2020-03-23 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
29 199/28/20 2020-03-25 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
30 200/29/20 2020-03-26 ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 w Gminie Dzierżoniów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
31 201/30/20 2020-03-31 powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku.
32 202/31/20 2020-03-31 powierzenia stanowiska Dyrektora Żłobka Gminnego „Sudeckie Skrzaty” w Dzierżoniowie.
33 203/32/20 2020-03-31 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Żłobka Gminnego „Sudeckie Skrzaty” w Dzierżoniowie.
34 204/33/20 2020-03-31 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
35 205/34/20 2020-03-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
36 206/35/20 2020-04-01 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Piławie Dolnej.
37 207/36/20 2020-04-01 odpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Piławie Dolnej.
38 208/37/20 2020-04-01 odpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Piławie Dolnej.
39 209/38/20 2020-04-01 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
40 210/39/20 2020-04-09 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
41 211/40/20 2020-04-17 powołania komisji ds. wyłonienia kandydatów do robót publicznych.
42 212/41/20 2020-04-20 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 286 położonej we Włókach przez Wspólnotę Mieszkaniową ,,Za Mostem” Włoki 87, w której Gmina Dzierżoniów posiada udział 25,17%.
43 213/42/20 2020-04-27 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
44 214/43/20 2020-05-08 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
45 215/44/20 2020-05-08 powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za środków budżetu Gminy Dzierżoniów w 2020 roku.
46 216/45/20 2020-05-12 zmiany zarządzenia nr 112/90/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 lipca 2019 r.
47 217/46/20 2020-05-12 powołania komisji ds. oceny wniosków i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w 2020 roku.
48 218/47/20

2020-05-13

ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Dzierżoniów.
49 219/48/20 2020-05-15 powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5t. marki Fiat Ducato 2.8 JTD, stanowiącego mienie Gminy Dzierżoniów.
50 220/49/20 2020-05-18 gminnego konkursu pn. „Kreatywne Sołectwo - edycja 2020”.
51 221/50/20 2020-05-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
52 222/51/20 2020-06-01 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych.
53 223/52/20 2020-06-08 wyznaczenia Zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Dzierżoniów.
54 224/53/20 2020-06-09 ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów.
55 225/54/20 2020-06-10 powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie.
56 226/55/20 2020-06-12 wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
57 227/56/20 2020-06-17 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
58 228/57/20 2020-06-17 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
59 229/58/20 2020-06-22 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
60 230/59/20 2020-06-26 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
61 231/60/20 2020-06-29 przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok, Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im Władysława Reymonta.
62 232/61/20 2020-06-30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
63 233/62/20 2020-06-30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.
64 234/63/20 2020-07-02 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem Nr 186/15/20 z dnia 14 lutego 2020 roku.
65 235/64/20 2020-07-07 zmiany zarządzenia nr 139/117/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 09 października 2019r.
66 236/65/20 2020-07-08 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
67 237/66/20 2020-07-08 zbycia działek niezabudowanych oznaczonych nr geodezyjnymi 180/3,180/4 i 190 położonych w Jodłowniku, obręb Ostroszowice, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
68 238/67/20 2020-07-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
69 239/68/20 2020-07-10 wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
70 240/69/20 2020-07-24 ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 2020 r.
71 241/70/20 2020-07-27 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych robót budowlanych.
72 242/71/20 2020-07-31 ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2020 - 2023.
73 243/72/20 2020-07-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
74 244/73/20 2020-08-17 zbycia udziału 2/10 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 917 położonej w Mościsku, stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
75 245/74/20 2020-08-25 informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2020 r.
76 246/75/20 2020-08-27 opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów.
77 247/76/20 2020-08-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
78 248/77/20 2020-08-28 opublikowania listy kandydatów, terminu oraz miejsca wyborów członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2020-2023.
79 249/78/20 2020-09-21 powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2020 - 2023.
.80 250/79/20 2020-09-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
81 251/80/20 2020-09-30 wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Dzierżoniów.
82 252/81/20 2020-10-05 sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.
83 253/82/20 2020-10-14 wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dzierżoniów.
84 254/83/20 2020-10-14 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
85 255/84/20 2020-10-14 powołania komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez intensywne opady deszczu i powódź które wystąpiły w dniu 14 października 2020r w Gminie Dzierżoniów.
86 256/85/20 2020-10-16 odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dzierżoniów.
87 257/86/20 2020-10-19 wniesienia do spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Dzierżoniowie w formie raportu działki nr 171/26 położonej w obrębie Ostroszowice, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
88 258/87/20 2020-10-19 wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2020 – 2023.
89 259/88/20 2020-10-19 powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2020 - 2023.
90 260/89/20 2020-10-19 powołania komisji do spraw szacowania szkód powodziowych w gospodarstwach domowych, spowodowanych przez intensywne deszcze, które wystąpiły w dniu 14 października 2020 roku w Gminie Dzierżoniów.
91 261/90/20 2020-10-22 przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2021.
92 262/91/20 2020-10-22 ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam na/w obiektach oraz urządzeniach użyteczności publicznych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów innych niż tablice i słupy ogłoszeniowe.
94 263/92/20 2020-10-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
95 264/93/20 2020-11-04 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
96 265/94/20 2020-11-12 projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów.
97 266/95/20 2020-11-12 przyjęcia projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2021 rok.
98 267/96/20 2020-11-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020 .
99 268/97/20 2020-11-23 powołania osób pełniących dyżury tygodniowe przy „Zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Dzierżoniów".
100 269/98/20 2020-11-27 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 w zakresie zadania priorytetowego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
101 270/99/20 2020-11-27 ogłoszenie otwartego konkursu  ofert na wsparcie  realizacji  zadań publicznych  gminy Dzierżoniów w zakresie  „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.
102 271/100/20 2020-11-27 przeprowadzenia inwentaryzacji.
103 272/101/20 2020-11-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
104 273/102/20 2020-12-01 ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2020 r.
105 274/103/20 2020-12-02 ustalenia list przydziału i zamian lokali mieszkalnych na 2020 r.
106 275/104/20 2020-12-02 zmiany Zarządzenia nr zarządzenia nr 37/15/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 lutego 2019 r. w spawie udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
107 276/105/20 2020-12-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
108 277/106/20 2020-12-11 zbycia nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geodezyjnymi 142/1, 142/2 i 142/4 położonych w obrębie Uciechów, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
109 278/107/20 2020-12-16 powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania szczegółowego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2021 r.”.
110 279/108/20 2020-12-18 ustalenia Planów Urlopowych pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów.
111 280/109/20 2020-12-18 zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Jędrzejowicach.
112 281/110/20 2020-12-21 zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Piławie Dolnej.
113 282/111/20 2020-12-22 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.
114 283/112/20 2020-12-31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
115 284/113/20 2020-12-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2020.


 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..