2019-01-14

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2019

VIII kadencji

LP NUMER DATA W SPRAWIE
1 23/1/19 2019-01-08 powołania składów sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami Sołtysów w Gminie Dzierżoniów, zarządzonymi na dzień 20 stycznia 2019 r.
2 24/2/19 2019-01-08 wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Dzierżoniów.
3 25/3/19 2019-01-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
4 26/4/19 2019-01-16 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
5 27/5/19 2019-01-24 ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Dzierżoniów.
6 28/6/19 2019-01-28 przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Kiełczynie, Piławie Dolnej i Tuszynie oraz ogłoszenia kalendarza wyborczego.
7 29/7/19 2019-01-28 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019 w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”.
8 30/8/19 2019-01-28

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”.

9 31/9/19 2019-01-29 nabycia w drodze darowizny przez Gminę Dzierżoniów mienia stanowiącego własność Powiatu Dzierżoniowskiego.
10 32/10/19 2019-01-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
11 33/10/19 2019-01-30

zbycia nieruchomości  gruntowej oznaczonej geodezyjnie w obrębie Mościsko jako działka nr 714 o pow. 0,0896 ha stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.

12 34/12/19 2019-02-08 programu szkolenia obronnego na lata 2019-2021 i planu szkolenia obronnego w Gminie Dzierżoniów na 2019 r.
13 35/13/19 2019-02-15

ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020

14 36/14/19 2019-02-15 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Budowa budynku integracji społecznej we wsi Książnica”.
15 37/15/19 2019-02-18

udzielenia w roku 2019 pożyczki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy, realizującemu zadanie pn.: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin dolnego Śląska” w ramach RPO WD 2014-2020

16 38/16/19 2019-02-18 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”
17 39/17/19 2019-02-18 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów w 2019 r.
18 40/18/19 2019-02-19 zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów - działka zabudowana nr 345 o pow. 5838 m2 w udziale 3/12 części położona w Tuszynie.
19 41/19/19 2019-02-19 zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w gruncie położonego w Dobrocinie przy ul. Ogrodowej 9.
20 42/20/19 2019-02-19 zbycia lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 wraz z udziałem w gruncie położonych w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35 .
21 43/21/19 2019-02-20 ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019.
22 44/22/19 2019-02-20

powołania składów sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami Sołtysów w Kiełczynie, Piławie Dolnej i Tuszynie, zarządzonymi na dzień 3 marca 2019r.

23 45/23/19 2019-02-20

zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.

24 46/24/19 2019-02-25

określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego.

25 47/25/19 2019-02-25 ustalenia wysokości odpłatności za wynajem sal wiejskich
26 48/26/19 2019-02-25 powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
27 49/27/19 2019-02-25

udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów upoważnienia do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem oraz wydawania zaświadczeń.

28 50/28/19 2019-02-27

szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019 w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.

29 51/29/19 2019-02-27

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.

30 52/30/19 2019-03-06 powołania komisji konkursowej ds. naboru pracowników do robót publicznych.
31 53/31/19 2019-03-06 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2019 środków finansowych na dofinansowanie „Zielonych Szkół” dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów.
32 54/32/19 2019-03-12 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2019 r.
33 55/33/19 2019-03-13 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
34 56/34/19 2019-03-14 ustalenia  planu  dofinansowania    doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  na rok  2019  w  Gminie  Dzierżoniów,   ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  oraz  specjalności   i  formy  kształcenia,  na  które  dofinansowanie  jest  przyznawane.
35 57/35/19 2019-03-15 zmian oobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dierżoniów Zarządzeniem nr 172/11/16 z dnia 01 lutego 2016r.
36 58/36/19 2019-03-15 odpłatnego nabycia przez Gminę Dzierżoniów lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem, położonego w Ostroszowicach przy ul. Krótkiej 1 oraz udziału w działce nr 550/1.
37 59/37/19 2019-03-18 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2018 rok.
38 60/38/19 2019-03-25 powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za środków budżetu Gminy Dzierżoniów w 2019 roku.
39 61/39/19 2019-03-25 przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Dzierżoniów.
40 62/40/19 2019-03-25 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie – Etap II (budowa windy i podjazdów)” w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”.
41 63/41/19 2019-03-25 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”.
42 64/42/19 2019-03-27 ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dzierżoniów
na czas „W” (wojny).
43 65/43/19 2019-03-29

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.

44 66/44/19 2019-03-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
45 67/45/19 2019-03-29 gminnego konkursu pn. „Kreatywne Sołectwo – edycja2019”.
46 68/46/19 2019-04-03

przyjęcia Regulaminu XV Gminnego Konkursu Ekologicznego - Konkurs na prezentację multimedialną pn .: „Ekologiczny portret mieszkańca naszej gminy”.

47 69/47/19 2019-04-03 organizacji , uruchomienia i funkcjonowania „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
48 70/48/19 2019-04-08 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”
49 71/49/19 2019-04-08 wykazu lokali socjalnych
50 72/50/19 2019-04-15 wprowadzenia "Procedury zarządzania uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy Dzierżoniów
51 73/51/19 2019-04-15 organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Dzierżoniów
52 74/52/19 2019-04-17 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
53 75/53/19 2019-04-17 ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Dzierżoniów, używanych przez pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w celu odbywania podróży służbowych.
54 76/54/19 2019-04-17 powołania Komisji ds. przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych
55 77/55/19 2019-04-19 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
56 78/56/19 2019-04-26 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
57 79/57/19 2019-04-26 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
58 80/58/19 2019-04-26 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
59 80/59/19 2019-05-06 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów dla Stowarzyszeniem „Uciechów-Moja Wieś” na zadanie pn.: „Budowa pola do minigolfa w miejscowości Uciechów”.
60 81/59/19 2019-05-10 powołania komisji ds. oceny wniosków i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w 2019 roku.
61 82/60/19 2019-05-10 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na zadania pn.: Ostroszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
62 82/61/19 2019-05-10 wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
63 83/61/19 2019-05-15 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
64 84/62/19 2019-05-15 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
65 85/63/19 2019-05-15 zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Dzierżoniów - działka niezabudowana nr 423/2 o pow. 1715 m2 położona w Mościsku.
66 86/64/19 2019-05-15 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów - nieruchomość gruntowa oznaczoną geodezyjnie w obrębie Nowizna jako działka nr 224/1 o pow. 0,1759 ha.
67 87/65/19 2019-05-18 zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w gruncie położonego we Włokach 87.
68 88/66/19 2019-05-15 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów dla Stowarzyszeniem „Razem dla Wsi”  na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn.: „Park pod kasztanami” w Owieśnie.
69 89/67/19 2019-05-16 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
70 90/68/19 2019-05-17 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
71 91/69/19 2019-05-17 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
72 92/70/19 2019-05-21 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
73 93/71/19 2019-05-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
74 94/72/19 2019-05-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
75 95/73/19 2019-06-06 wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Dzierżoniów.
76 96/74/19 2019-06-12 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
77 97/75/19 2019-06-12 zmiany Zarządzenia nr 519/99/2018 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 października 2018r. w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
78 98/79/19 2019-06-19 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
79 99/77/19 2019-06-21 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
80 100/78/19 2019-06-21 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
81 101/79/19 2019-06-25 Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i wyznaczenia jej członków.
82 102/80/19 2019-06-27 przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok, Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.
83 103/81/19 2019-06-27 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na zadania:
Zadanie nr 1: „Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020”
Zadanie nr 2:
Cz.1-„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie w roku szkolnym 2019/2020”
Cz.2-„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie w roku szkolnym 2019/2020”
Cz.3-„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej w roku szkolnym 2019/2020”
84 104/82/19 2019-06-28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
85 105/83/19 2019-06-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
86 106/84/19 2019-06-28 "Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych
przez Gminę Dzierżoniów".
87 107/85/19 2019-07-08 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowy) robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa budynku integracji społecznej w Książnicy".
88 108/86/19 2019-07-11 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
89 109/87/19 2019-07-17 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
90 110/88/19 2019-07-18 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
91 111/89/19 2019-07-22 zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
92 112/90/19 2019-07-23 powołania Komisji konserwatorsko-budowlanej w celu ustalania szczegółów wykonywanych prac na zabytkowym pałacu w Kiełczynie w ramach operacji "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn".
93 113/91/19 2019-07-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
94 114/92/19 2019-08-08 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Piławie Dolnej” realizowane go w ramach zadania publicznego pn. "Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+"
95 115/93/19 2019-08-12 powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
96 116/94/19 2019-08-12 powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
97 117/95/19 2019-08-19 zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
98 118/96/19 2019-08-19 informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2019r.
99 119/97/19 2019-08-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
100 120/98/19 2019-08-26 ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na tablicach i słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów oraz wzoru wniosku
101 121/99/19 2019-08-27 opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów.
102 122/100/19 2019-08-28 zmiany Zarządzenia nr 509/89/2018 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni (CRP) w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
103 123/101/19 2019-08-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
104 124/102/19 2019-08-30 powołania likwidatora i ustalenia procedury likwidacyjnej Gimnazjum Gminnego im. Ks. Jana Melca w Dzierżoniowie.
105 125/103/19 2019-08-30 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem Nr 172/11/16 z dnia 01 lutego 2016 roku późniejszymi zmianami.
106 126/104/19 2019-09-06 powołania Komisji odbiorowej.
107 127/105/19 2019-09-06 powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
108 128/106/19 2019-09-19 powołania Komisji odbiorowej.
109 129/107/19 2019-09-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
110 130/108/19 2019-09-18 przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia w ramach powiatowo-gminnych ćwiczeń we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami i strażami pod kryptonimem: „Październik 19”.
111 131/109/19 2019-09-23 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
112 132/110/19 2019-09-23 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
113 133/111/19 2019-09-23 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
114 134/112/19 2019-09-23 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
115 135/113/19 2019-09-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
116 136/115/19 2019-09-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
117 137/115/19 2019-10-04 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
118 138/116/19 2019-10-09 przeprowadzenia wyborów Sołtysa we Włókach i ogłoszenia kalendarza wyborczego.
119 139/117/19 2019-10-09 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowy) robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”.
 120 140/118/19 2019-10-09 przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020.
121 141/119/19 2019-10-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
122 142/120/19 2019-10-18 ustalenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w Gminie Dzierżoniów.
123 143/121/19 2019-10-28 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowy) robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego” w ramach projektu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej”.
124 144/122/19 2019-10-29 ustalenia list przydziału i zamian lokali mieszkalnych na 2019 r.
125 145/123/19 2019-10-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
126 146/124/19 2019-10-30 powołania osób pełniących dyżury tygodniowe przy „Zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Dzierżoniów”.
127 147/125/19 2019-10-30 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych w zakresie zadania pn. „ Przebudowa drogi w Książnicy (działki 120, 97, 64 obręb Książnica )”.
128 148/126/19 2019-11-06 powołania składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Sołtysa wsi Włóki, zarządzonymi na dzień 17 listopada 2019 r.
129 149/127/19 2019-11-06 ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.
130 150/128/19 2019-11-07 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
131 151/129/19 2019-11-12 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
132 152/130/19 2019-11-12 przyjęcia projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2020 rok.
133 153/131/19 2019-11-13 przeprowadzenia inwentaryzacji.
134 154/132/19 2019-11-18 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
135 155/133/19 2019-11-18 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
136 156/131/19 2019-11-21 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
137 157/135/19 2019-11-28 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".
138 158/136/19 2019-11-28 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".
139 159/137/19 2019-11-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
140 160/138/19 2019-12-09 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
141 161/139/19 2019-12-09 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
142 162/140/19 2019-12-12 zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
143 163/141/19 2019-12-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
144 164/142/19 2019-12-17 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn” - etap II.
145 165/143/19 2019-12-19 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania szczegółowego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2020 r.”.
146 166/144/19 2019-12-23 powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
147 167/145/19 2019-12-23 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
148 168/146/19 2019-12-24 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
149 169/147/19 2019-12-31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
150 170/148/19 2109-12-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.


 

Załączniki

  Zarządzenie nr 23-1-19.pdf 285,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 24-2-19.pdf 174,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 25-3-19.pdf 903,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26-4-19.pdf 156,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 27-5-19.pdf 225,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 28-6-19.pdf 236,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 29-7-19.pdf 161,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 30-8-19.pdf 289,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 31-9-19.pdf 412,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 32-10-19.pdf 544,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 33-10-19.pdf 178,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 34-12-19.pdf 907,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 35-13-19.pdf 265,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 36-14-19.pdf 300,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 37-15-19.pdf 230,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 38-16-19.pdf 227,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 39-17-19.pdf 416,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 40-18-19.pdf 825,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 41-19-19.pdf 207,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 42-20-19.pdf 208,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 43-21-19.pdf 178,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 44-22-19.pdf 51,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 45-23-19.pdf 693,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 46-24-19.pdf 244,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 47-25-19.pdf 214,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 48-26-19.pdf 230,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 49-27-19.pdf 260,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 50-28-19.pdf 175,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 51-29-19.pdf 242,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 52-30-19.pdf 233,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 53-31-19.pdf 361,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 54-32-19.pdf 612,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 55-33-19.pdf 781,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 56-34-19.pdf 324,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 57-35-19.pdf 196,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 58-36-19.pdf 218,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 59-37-19.pdf 5,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 60-38-19.pdf 196,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 61-39-19.pdf 272,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 62-40-19.pdf 257,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 63-40-19.pdf 255,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 64-42-19.pdf 220,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 65-43-19.pdf 327,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 66-44-19.pdf 162,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 67-45-19.pdf 623,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 68-46-19.pdf 385,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 69-47-19.pdf 222,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 70-48-19.pdf 171,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 71-49-19.pdf 44,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 72-50-19.pdf 38,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 73-51-19.pdf 224,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 74-52-19.pdf 293,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 75-53-19.pdf 224,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 76-54-19.pdf 244,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 77-55-19.pdf 414,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 78-56-19.pdf 299,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 79-57-19.pdf 255,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 80-58-19.pdf 300,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 80-59-19.pdf 245,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 81-59-19.pdf 198,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 82-60-19.pdf 178,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 82-61-19.pdf 209,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 83-61-19.pdf 3,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 84-62-19.pdf 314,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 85-63-19.pdf 431,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 86-64-19.pdf 422,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 87-65-19.pdf 194,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 88-66-19.pdf 87,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 89-67-19.pdf 192,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 90-68-19.pdf 302,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 91-69-19.pdf 255,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 92-70-19.pdf 509,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 93-71-19.pdf 271,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 94-72-19.pdf 543,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 95-73-19.pdf 291,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 96-74-19.pdf 240,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 97-75-19.pdf 308,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 98-79-19.pdf 633,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 99-77-19.pdf 221,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 100-78-19.pdf 209,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 101-79-19.pdf 179,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 102-80-19.pdf 251,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 103-81-19.pdf 249,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 104-82-19.pdf 3,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 105-83-19.pdf 534,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 106-84-19.pdf 140,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 107-85-19.pdf 254,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 108-86-19.pdf 557,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 109-87-19.pdf 225,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 110-88-19.pdf 229,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 111-89-19.pdf 468,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 112-90-19.pdf 299 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 113-91-19.pdf 684,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 114-92-19.pdf 222,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 115-93-19.pdf 178,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 116-94-19.pdf 177,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 117-95-19.pdf 536,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 118-96-19.pdf 3,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 119-97-19.pdf 230,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 120-98-19.pdf 279,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 121-99-19.pdf 195,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 122-100-19.pdf 298,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 123-101-19.pdf 342,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 124-102-19.pdf 246,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 125-103-19.pdf 26,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 126-104-19.pdf 24,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 127-105-19.pdf 134,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 128-106-19.pdf 166,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 129-107-19.pdf 373,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 130-108-19.pdf 147,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 131-109-19.pdf 234,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 132-110-19.pdf 223,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 133-111-19.pdf 199,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 134-112-19.pdf 185,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 135-113-19.pdf 342,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 136-115-19.pdf 189,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 137-115-19.pdf 321,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 138-116-19.pdf 235,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 139-117-19.pdf 125,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 140-118-19.pdf 390,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 141-119-19.pdf 351,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 142-120-19.pdf 45,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 143-121-19.pdf 106,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 144-122-19.pdf 196,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 145-123-19.pdf 371,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 146-124-19.pdf 76,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 147-125-19.pdf 73,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 148-126-19.pdf 86,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 149-127-19.pdf 334,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 150-128-19.pdf 390,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 151-129-19.pdf 59,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 152-130-19.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 153-131-19.pdf 79,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 154-132-19.pdf 40,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 155-133-19.pdf 40,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 156-131-19.pdf 118,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 157-135-19.pdf 170,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 158-136-19.pdf 274 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 159-137-19.pdf 384,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 160-138-19.pdf 93,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 161-139-19.pdf 328,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 162-140-19.pdf 86,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 163-141-19.pdf 342,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 164-142-19.pdf 73,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 165-143-19.pdf 138,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 166-144-19.pdf 73,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 167-145-19.pdf 67,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 168-146-19.pdf 75,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 169-147-19.pdf 3,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 170-148-19.pdf 302,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się