2019-01-14

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2019

VIII kadencji

LP NUMER DATA W SPRAWIE
1 23/1/19 2019-01-08 powołania składów sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami Sołtysów w Gminie Dzierżoniów, zarządzonymi na dzień 20 stycznia 2019 r.
2 24/2/19 2019-01-08 wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Dzierżoniów.
3 25/3/19 2019-01-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
4 26/4/19 2019-01-16 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
5 27/5/19 2019-01-24 ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Dzierżoniów.
6 28/6/19 2019-01-28 przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Kiełczynie, Piławie Dolnej i Tuszynie oraz ogłoszenia kalendarza wyborczego.
7 29/7/19 2019-01-28 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019 w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”.
8 30/8/19 2019-01-28

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”.

9 31/9/19 2019-01-29 nabycia w drodze darowizny przez Gminę Dzierżoniów mienia stanowiącego własność Powiatu Dzierżoniowskiego.
10 32/10/19 2019-01-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
11 33/10/19 2019-01-30

zbycia nieruchomości  gruntowej oznaczonej geodezyjnie w obrębie Mościsko jako działka nr 714 o pow. 0,0896 ha stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.

12 34/12/19 2019-02-08 programu szkolenia obronnego na lata 2019-2021 i planu szkolenia obronnego w Gminie Dzierżoniów na 2019 r.
13 35/13/19 2019-02-15

ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020

14 36/14/19 2019-02-15 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Budowa budynku integracji społecznej we wsi Książnica”.
15 37/15/19 2019-02-18

udzielenia w roku 2019 pożyczki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy, realizującemu zadanie pn.: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin dolnego Śląska” w ramach RPO WD 2014-2020

16 38/16/19 2019-02-18 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Turystyki i krajoznawstwa”
17 39/17/19 2019-02-18 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów w 2019 r.
18 40/18/19 2019-02-19 zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów - działka zabudowana nr 345 o pow. 5838 m2 w udziale 3/12 części położona w Tuszynie.
19 41/19/19 2019-02-19 zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w gruncie położonego w Dobrocinie przy ul. Ogrodowej 9.
20 42/20/19 2019-02-19 zbycia lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 wraz z udziałem w gruncie położonych w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35 .
21 43/21/19 2019-02-20 ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych o oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019.
22 44/22/19 2019-02-20

powołania składów sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami Sołtysów w Kiełczynie, Piławie Dolnej i Tuszynie, zarządzonymi na dzień 3 marca 2019r.

23 45/23/19 2019-02-20

zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.

24 46/24/19 2019-02-25

określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego.

25 47/25/19 2019-02-25 ustalenia wysokości odpłatności za wynajem sal wiejskich
26 48/26/19 2019-02-25 powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
27 49/27/19 2019-02-25

udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów upoważnienia do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem oraz wydawania zaświadczeń.

28 50/28/19 2019-02-27

szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019 w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.

29 51/29/19 2019-02-27

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”.

30 52/30/19 2019-03-06 powołania komisji konkursowej ds. naboru pracowników do robót publicznych.
31 53/31/19 2019-03-06 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2019 środków finansowych na dofinansowanie „Zielonych Szkół” dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów.
32 54/32/19 2019-03-12 realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2019 r.
33 55/33/19 2019-03-13 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
34 56/34/19 2019-03-14 ustalenia  planu  dofinansowania    doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  na rok  2019  w  Gminie  Dzierżoniów,   ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  oraz  specjalności   i  formy  kształcenia,  na  które  dofinansowanie  jest  przyznawane.
35 57/35/19 2019-03-15 zmian oobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dierżoniów Zarządzeniem nr 172/11/16 z dnia 01 lutego 2016r.
36 58/36/19 2019-03-15 odpłatnego nabycia przez Gminę Dzierżoniów lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem, położonego w Ostroszowicach przy ul. Krótkiej 1 oraz udziału w działce nr 550/1.
37 59/37/19 2019-03-18 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2018 rok.
38 60/38/19 2019-03-25 powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za środków budżetu Gminy Dzierżoniów w 2019 roku.
39 61/39/19 2019-03-25 przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie Gminy Dzierżoniów.
40 62/40/19 2019-03-25 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie – Etap II (budowa windy i podjazdów)” w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”.
41 63/41/19 2019-03-25 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”.
42 64/42/19 2019-03-27 ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dzierżoniów
na czas „W” (wojny).
43 65/43/19 2019-03-29

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.

44 66/44/19 2019-03-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
45 67/45/19 2019-03-29 gminnego konkursu pn. „Kreatywne Sołectwo – edycja2019”.
46 68/46/19 2019-04-03

przyjęcia Regulaminu XV Gminnego Konkursu Ekologicznego - Konkurs na prezentację multimedialną pn .: „Ekologiczny portret mieszkańca naszej gminy”.

47 69/47/19 2019-04-03 organizacji , uruchomienia i funkcjonowania „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.
48 70/48/19 2019-04-08 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii”
49 71/49/19 2019-04-08 wykazu lokali socjalnych
50 72/50/19 2019-04-15 wprowadzenia "Procedury zarządzania uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy Dzierżoniów
51 73/51/19 2019-04-15 organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Dzierżoniów
52 74/52/19 2019-04-17 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
53 75/53/19 2019-04-17 ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Dzierżoniów, używanych przez pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w celu odbywania podróży służbowych.
54 76/54/19 2019-04-17 powołania Komisji ds. przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych
55 77/55/19 2019-04-19 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
56 78/56/19 2019-04-26 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
57 79/57/19 2019-04-26 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
58 80/58/19 2019-04-26 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
59 80/59/19 2019-05-06 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów dla Stowarzyszeniem „Uciechów-Moja Wieś” na zadanie pn.: „Budowa pola do minigolfa w miejscowości Uciechów”.
60 81/59/19 2019-05-10 powołania komisji ds. oceny wniosków i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w 2019 roku.
61 82/60/19 2019-05-10 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na zadania pn.: Ostroszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
62 82/61/19 2019-05-10 wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
63 83/61/19 2019-05-15 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
64 84/62/19 2019-05-15 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
65 85/63/19 2019-05-15 zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy
Dzierżoniów - działka niezabudowana nr 423/2 o pow. 1715 m2 położona w Mościsku.
66 86/64/19 2019-05-15 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów - nieruchomość gruntowa oznaczoną geodezyjnie w obrębie Nowizna jako działka nr 224/1 o pow. 0,1759 ha.
67 87/65/19 2019-05-18 zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w gruncie położonego we Włokach 87.
68 88/66/19 2019-05-15 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów dla Stowarzyszeniem „Razem dla Wsi”  na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn.: „Park pod kasztanami” w Owieśnie.
69 89/67/19 2019-05-16 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
70 90/68/19 2019-05-17 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
71 91/69/19 2019-05-17 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
72 92/70/19 2019-05-21 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
73 93/71/19 2019-05-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
74 94/72/19 2019-05-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
75 95/73/19 2019-06-06 wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Dzierżoniów.
76 96/74/19 2019-06-12 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
77 97/75/19 2019-06-12 zmiany Zarządzenia nr 519/99/2018 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 października 2018r. w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
78 98/79/19 2019-06-19 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
79 99/77/19 2019-06-21 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
80 100/78/19 2019-06-21 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
81 101/79/19 2019-06-25 Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i wyznaczenia jej członków.
82 102/80/19 2019-06-27 przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok, Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.
83 103/81/19 2019-06-27 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na zadania:
Zadanie nr 1: „Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020”
Zadanie nr 2:
Cz.1-„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie w roku szkolnym 2019/2020”
Cz.2-„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie w roku szkolnym 2019/2020”
Cz.3-„Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej w roku szkolnym 2019/2020”
84 104/82/19 2019-06-28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
85 105/83/19 2019-06-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
86 106/84/19 2019-06-28 "Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych
przez Gminę Dzierżoniów".
87 107/85/19 2019-07-08 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowy) robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa budynku integracji społecznej w Książnicy".
88 108/86/19 2019-07-11 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
89 109/87/19 2019-07-17 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
90 110/88/19 2019-07-18 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
91 111/89/19 2019-07-22 zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
92 112/90/19 2019-07-23 powołania Komisji konserwatorsko-budowlanej w celu ustalania szczegółów wykonywanych prac na zabytkowym pałacu w Kiełczynie w ramach operacji "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn".
93 113/91/19 2019-07-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
94 114/92/19 2019-08-08 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Piławie Dolnej” realizowane go w ramach zadania publicznego pn. "Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+"
95 115/93/19 2019-08-12 powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
96 116/94/19 2019-08-12 powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
97 117/95/19 2019-08-19 zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów.
98 118/96/19 2019-08-19 informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2019r.
99 119/97/19 2019-08-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
100 120/98/19 2019-08-26 ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na tablicach i słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów oraz wzoru wniosku
101 121/99/19 2019-08-27 opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów.
102 122/100/19 2019-08-28 zmiany Zarządzenia nr 509/89/2018 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni (CRP) w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
103 123/101/19 2019-08-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
104 124/102/19 2019-08-30 powołania likwidatora i ustalenia procedury likwidacyjnej Gimnazjum Gminnego im. Ks. Jana Melca w Dzierżoniowie.
105 125/103/19 2019-08-30 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem Nr 172/11/16 z dnia 01 lutego 2016 roku późniejszymi zmianami.
106 126/104/19 2019-09-06 powołania Komisji odbiorowej.
107 127/105/19 2019-09-06 powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
108 128/106/19 2019-09-19 powołania Komisji odbiorowej.
109 129/107/19 2019-09-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
110 130/108/19 2019-09-18 przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia w ramach powiatowo-gminnych ćwiczeń we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami i strażami pod kryptonimem: „Październik 19”.
111 131/109/19 2019-09-23 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
112 132/110/19 2019-09-23 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
113 133/111/19 2019-09-23 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
114 134/112/19 2019-09-23 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
115 135/113/19 2019-09-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
116 136/115/19 2019-09-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
117 137/115/19 2019-10-04 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
118 138/116/19 2019-10-09 przeprowadzenia wyborów Sołtysa we Włókach i ogłoszenia kalendarza wyborczego.
119 139/117/19 2019-10-09 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowy) robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”.
 120 140/118/19 2019-10-09 przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020.
121 141/119/19 2019-10-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
122 142/120/19 2019-10-18 ustalenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w Gminie Dzierżoniów.
123 143/121/19 2019-10-28 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe, końcowy) robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego” w ramach projektu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej”.
124 144/122/19 2019-10-29 ustalenia list przydziału i zamian lokali mieszkalnych na 2019 r.
125 145/123/19 2019-10-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
126 146/124/19 2019-10-30 powołania osób pełniących dyżury tygodniowe przy „Zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Dzierżoniów”.
127 147/125/19 2019-10-30 powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych w zakresie zadania pn. „ Przebudowa drogi w Książnicy (działki 120, 97, 64 obręb Książnica )”.
128 148/126/19 2019-11-06 powołania składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Sołtysa wsi Włóki, zarządzonymi na dzień 17 listopada 2019 r.
129 149/127/19 2019-11-06 ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Dzierżoniowie.
130 150/128/19 2019-11-07 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
131 151/129/19 2019-11-12 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
132 152/130/19 2019-11-12 przyjęcia projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2020 rok.
133 153/131/19 2019-11-13 przeprowadzenia inwentaryzacji.
134 154/132/19 2019-11-18 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
135 155/133/19 2019-11-18 udzielenia pożyczki przez Gminę Dzierżoniów.
136 156/131/19 2019-11-21 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
137 157/135/19 2019-11-28 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".
138 158/136/19 2019-11-28 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".
139 159/137/19 2019-11-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
140 160/138/19 2019-12-09 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
141 161/139/19 2019-12-09 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
142 162/140/19 2019-12-12 zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
143 163/141/19 2019-12-16 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
144 164/142/19 2019-12-17 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn” - etap II.
145 165/143/19 2019-12-19 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w ramach zadania szczegółowego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2020 r.”.
146 166/144/19 2019-12-23 powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
147 167/145/19 2019-12-23 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
148 168/146/19 2019-12-24 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.
149 169/147/19 2019-12-31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.
150 170/148/19 2019-12-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.


 

Załączniki

  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły
  szczegóły

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..