2018-03-11

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2017

LP NUMER DATA W SPRAWIE
137 417/137/17 2017-12-27 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów z zakresu "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
136 416/136/17 2017-12-22 uchylenia Zarządzenia nr 104/92/15 z dnia 01.09.2015 r.
135 415/135/17 2017-12-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
134 414/134/17 2017-12-19 przedłużenia umowy użytkowania działki nr 322 w Roztoczniku
133 413/133/17 2017-12-18 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" w ramach zadania szczegółowego "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2018 r."
132 412/132/17 2017-12-08 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem Nr 172/11/16 z dnia 01 lutego 2016 roku
131 411/131/17 2017-12-08 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
130 410/130/17 2017-12-06 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
129 409/129/17 2017-12-05 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
128 408/128/17 2017-11-30 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
127 407/127/17 2017-11-30 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"
126 406/126/17 2017-11-30 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"
125 405/125/17 2017-11-28 nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Mościsku
124 404/124/17 2017-11-27 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
123 403/123/17 2017-11-17 zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 wraz udziałem w gruncie położonego w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 38
122 402/122/17 2017-11-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
121 401/121/17 2017-11-10 przyjęcia projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018 rok
120 400/120/17 2017-11-10 projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów
119 399/119/17 2017-11-03 zmiany Zarządzenia Nr 373/93/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 01.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów nieograniczonych
118 398/118/17 2017-10-31 powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej, w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
117 397/117/17 2017-10-31 "Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Dzierżoniów"
116 396/116/17 2017-10-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
115 395/115/17 2017-10-30 wniesienia aportu do "Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierżoniowie"
114 394/114/17 2017-10-30 powołania osób pełniących dyżury tygodniowe przy "Zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Dzierżoniów"
113 393/113/17 2017-10-26 powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020
112 392/112/17 2017-10-25 wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020
111 391/111/17 2017-10-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
110 390/110/17 2017-10-19 powołania Komisji odbiorowej
109 389/109/17 2017-10-17 przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku
108 388/108/17 2017-10-16 zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
107 387/107/17 2017-10-16 przeprowadzenia inwentaryzacji.
106 386/106/17 2017-10-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
105 385/107/17 2017-10-09 ustalenia wysokości odpłatności za wynajem sal wiejskich
104 384/104/17 2017-10-03 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów nieograniczonych
103 383/103/17 2017-09-29 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
102 382/102/17 2017-09-28 przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
101 381/101/17 2017-09-20 powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020
100 380/100/17 2017-09-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
99 379/99/17 2017-09-19 zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów
98 378/98/17 2017-09-19 zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
97 377/97/17 2017-09-19 zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów
96 376/96/17 2017-09-18 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów nieograniczonych
95 375/95/17 2017-09-11 zmiany Zarządzenia nr 370/90/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: opublikowania listy kandydatów, terminu oraz miejsca wyborów członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020
94 374/94/17 2017-09-04 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
93 373/93/17 2017-09-01 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów nieograniczonych
92 372/92/17 2017-08-29 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej
91 371/91/17 2017-08-28 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów
90 370/90/17 2017-08-28 opublikowania listy kandydatów, terminu oraz miejsca wyborów członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017-2020
89 369/89/17 2017-08-21 opracowania materiałów planistycznych na 2018 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów
88 368/88/17 2017-08-21 informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017r.
87 367/87/17 2017-08-21 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
86 366/86/17 2017-08-09 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej
85 365/85/17 2017-08-01 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na zadania:
nr 1 - „Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2017/2018”
nr 2 - „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, do/z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie oraz Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie w roku szkolnym 2017/2018”
84 364/84/17 2017-07-31 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
83 363/83/17 2017-07-31 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
82 362/82/17 2017-07-31 ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017 - 2020
81 361/81/17 2017-07-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
80 360/80/17 2017-07-27 regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej oraz trybu pracy komisji konkursowej
79 359/79/17 2017-07-24 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
78 358/78/17 2017-07-24 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
77 357/77/17 2017-07-24 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej
76 356/76/17 2017-07-24 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mościsku
75 355/75/17 2017-07-24 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej
74 354/74/17 2017-07-21 zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 wraz udziałem w gruncie położonego w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 4
73 353/73/17 2017-07-21 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów
72 352/72/17 2017-07-21 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów nieograniczonych
71 351/71/17 2017-07-17 ustalenia list przydziału lokali mieszkalnych , zamian lokali mieszkalnych i mieszkań socjalnych na 2017r
70 350/70/17 2017-07-11 wykazu lokali socjalnych
69 349/69/17 2017-07-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
68 348/68/17 2017-07-05 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mościsku
67 347/67/17 2017-07-05 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej
66 346/66/17 2017-07-03 regulaminu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mościsku
65 345/65/17 2017-07-03 regulaminu pracy komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej
64 344/64/17 2017-06-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
63 343/63/17 2017-06-30 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów
62 342/62/17 2017-06-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017
61 341/61/17 2017-06-26 dokonywanie zmian własnościowych w ramach prowadzonego postępowania scaleniowego w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów położonych w obrębie Piława Dolna oraz w części wsi Owiesno.
60 340/60/17 2017-06-23 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017r.
59 339/59/17 2017-06-16 przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mościsku.
58 338/58/17 2017-06-16 przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej.
57 337/57/17 2017-06-14 powołania składu sołeckiej komisji wyborczej w związku z wyborami uzupełniających Sołtysa wsi Kiełczyn w dniu 25 czerwca 2017r.
56 336/56/17 2017-06-12 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017r.
55 335/55/17 2017-06-07 zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów, położone w miejscowości Byszów, obręb Roztocznik.
54 334/54/17 2017-06-06 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów, położonej w obrębie Owiesno.
53 333/53/17 2017-05-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017r.
52 332/52/17 2017-05-30 nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Uciechowie.
51 331/51/17 2017-05-30 nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Mościsku.
50 330/50/17 2017-05-29 nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie.
49 329/49/17 2017-05-25 powołania Komisji ds. przeprowadzenia okresowej kontroli technicznej obiektów małej architektury, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych.
48 328/48/17 2017-05-23 przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Kiełczyn oraz ogłoszenia kalendarza wyborczego.
47 327/47/17 2017-05-18 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017r.
46 326/46/17 2017-05-11 zmiany Zarządzenia nr 322/42/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
45 325/45/17 2017-05-09 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017r.
44 324/44/17 2017-05-08 powołania zespołu mediacyjnego (mediacja w celu rozstrzygnięcia sporów w sprawie wysokości wynagrodzenia za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę leśną).
43 323/43/17 2017-05-08 nabycia w drodze darowizny przez Gminę Dzierżoniów mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
42 322/42/17 2017-05-04 powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.
41 321/41/17 2017-04-26 nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Dolnej.
40 320/40/17 2017-04-25 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
39 319/39/17 2017-04-20 zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Dzierżoniów powołanym przez Wójta Gminy Dzierżoniów Zarządzeniem Nr 172/11/16 z dnia 1 lutego 2016 roku.
38 318/38/17 2017-04-12 zbycia nieruchomości (działka nr 970) położonej w Dobrocinie, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
37 317/37/17 2017-04-07 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
36 316/36/17 2017-04-04 przyjęcia Regulaminu XIII Gminnego Konkursu Ekologicznego pn.: "BĄDŹ EKO, czyli ekologia na co dzień".
35 315/35/17 2017-04-04 gminnego konkursu pn. "Kreatywne Sołectwo - edycja 2017".
34 314/34/17 2017-04-04 zbycia nieruchomości (działka nr 665/5) położonej w Ostroszowicach, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
33 313/33/17 2017-04-04 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Ostroszowicach.
32 312/32/17 2017-03-31 ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów.
31 311/31/17 2017-03-30 zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
30 310/30/17 2017-03-30 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kiełczyn, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
29 309/29/17 2017-03-21 zbycia 3 nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jodłownik, stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
28 308/28/17 2017-03-20 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
27 307/27/17 2017-03-17 powołania komisji konkursowej ds. naboru pracowników do robót publicznych.
26 306/26/17 2017-03-14 powołani Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenia odbioru przedsięwzięć i ustalenia terminu składania wniosków w 2017 roku (w terminie od 20 .03.2017r. do 13.10.2017r.)
25 305/25/17 2017-03-10 powołania komisji ds. naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta ds. rolnictwa, melioracji i ochrony przyrody w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów.
24 304/24/17 2017-03-09 ustalenia wysokości odpłatności za wynajem sal wiejskich.
23 303/23/17 2017-03-09 ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 w Gminie Dzierżoniów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
22 302/22/17 2017-03-07 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
21 301/21/17 2017-03-06 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostroszowice, stanowiąca własność Gminy Dzierżoniów.
20 300/20/17 2017-03-06 zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego w Jodłowniku 37.
19 299/19/17 2017-03-06 zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie położonego w Jodłowniku 27.
18 298/18/17 2017-03-06 zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w gruncie położonego w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 79.
17 297/17/17 2017-03-06 zbycia lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 wraz z udziałem w gruncie położonych w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 38.
16 296/16/17 2017-03-01 rozdysponowania z budżetu gminy na rok 2017 środków finansowych na dofinansowanie "Zielonych Szkół" dla uczniów z Terenu Gminy Dzierżoniów.
15 295/15/17 2017-02-28 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dobrocinku obrębie Roztocznik, stanowiąca własność Gminy Dzierżoniów.
14 294/14/17 2017-02-28 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mościsko, stanowiąca własność Gminy Dzierżoniów.
13 293/13/17 2017-02-28 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
12 292/12/17 2017-02-23 zbycia nieruchomości zabudowanej w Ostroszowicach, stanowiącej współwłasność Gminy Dzierżoniów w udziale 1/11 części.
11 291/11/17 2017-02-16 zbycia nieruchomości gruntowej o nr działki 697/3 położonej w Mościsku, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.
10 290/10/17 2017-02-15 powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym", "Turystyki i krajoznawstwa", "Przeciwdziałania alkoholizmowi", "Zwalczania narkomanii"
9 289/9/17 2017-02-10 powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30.000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Przebudowa drogi łączącej miejscowość Myśliszów - Ostroszowice".
8 288/8/17 2017-02-07 ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.
7 287/7/17 2017-02-06 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
6 286/6/17 2017-01-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
5 285/5/17 2017-01-25 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej", "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym", "Turystyki i krajoznawstwa", "Przeciwdziałania alkoholizmowi", "Zwalczania narkomanii"
4 284/4/17 2017-01-25 szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017.
3 283/3/17 2017-01-23 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2017.
2 282/2/17 2017-01-18 zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów położonych  w Mościsku (działka nr 34/1 i nr 64/4)
1 281/1/17 2017-01-16 nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Tuszynie.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..