2019-01-25

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Dzierżoniów
są dostępne w Referacie Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich,
ul. Piastowska 1, pok. 215 od godz. 7.30 - 15.30.

 Osobą uprawnioną do udostępniania w/w Zarządzeń jest Barbara Kaliska.


·  Zarządzenie Nr 12/1/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 13/2/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa”, „Przeciwdziałania alkoholizmowi”, „Zwalczania narkomanii”.

 

·  Zarządzenie Nr 14/3/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie. Członkiniami komisji zostały Pani Anna Hoffmann i Kamila Wegner.

 

·  Zarządzenie Nr 15/4/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 9 stycznia 2015r. W §4 skreśla się ustęp 3.

 

·  Zarządzenie Nr 16/5/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 17/6/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie w 2015 roku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do przeprowadzenia odbioru przedsięwzięć i ustalenia terminu składania wniosków.

 

·  Zarządzenie Nr 18/7/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Gminnej Karty Dużej Rodziny (E. Rudnicka, R. Kosek, M. Siwiec, K. Kossowska, K. Błaszczykiewicz, A. Adamska).

 

·  Zarządzenie Nr 19/8/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadania pn.: Odwodnienie płyty boiska do piłki nożnej w Mościsku i Piławie Dolnej.”

 

·  Zarządzenie Nr 20/9/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 21/10/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami sołtysów w dniu 8 lutego 2015r. w Gminie Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 22/11/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 19/8/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn.: „Odwodnienie płyty boiska do piłki nożnej w Mościsku i Piławie Dolnej”.

 

·  Zarządzenie Nr 20/9/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna pozyskiwanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 21/10/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami sołtysów w dniu 8 lutego 2015r. w Gminie Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 22/11/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 23/12/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

·  Zarządzenie Nr 24/13/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn.: „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku”. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizacje systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 

·  Zarządzenie Nr 25/14/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/10/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami sołtysów w dniu 8 lutego 2015r. w Gminie Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 26/15/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 27/16/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

·  Zarządzenie Nr 28/17/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 lutego 2015 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Kiełczyn oraz ogłoszenia kalendarze wyborczego.

 

·  Zarządzenie Nr 29/18/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Budowa remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Biblioteczno- Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym”.

·  Zarządzenie Nr 30/19/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lutego 2015 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 31/20/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 05 marca 2015 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 32/21/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 09 marca 2015 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie „Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych” i „Działalność wymagająca rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”.

 

·  Zarządzenie Nr 33/22/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 09 marca 2015 r.w sprawie powołania składu sołeckich komisji wyborczych w związku z wyborami sołtysów w dniu 22 marca 2015r. w Gminie Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 34/23/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 11 marca 2015 r.w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 w Gminie Dzierżoniów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

 

·  Zarządzenie Nr 35/24/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 17 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 

·  Zarządzenie Nr 36/25/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 17 marca 2015 r.w sprawieogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów wzakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, ”Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, ”Turystyki i krajoznawstwa”.

 

·  Zarządzenie Nr 37/26/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowa w Piławie Dolnej w km 0+000 – 0+480 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014).

 

·  Zarządzenie Nr 38/27/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW – DOBROCIN VI”.

 

·  Zarządzenie Nr 39/28/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW – DOBROCIN VII”.

 

·  Zarządzenie Nr 40/29/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 rok.

 

·  Zarządzenie Nr 41/30/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego.

 

·  Zarządzenie Nr 42/31/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 43/32/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2015 r.w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Dzierżoniów oraz występowania w imieniu gminy.

·  Zarządzenie Nr 44/33/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 01 kwietnia 2015 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów, zadanie z zakresu „Przeciwdziałania alkoholizmowi” o „Zwalczania narkomani”.

 

·  Zarządzenie Nr 45/34/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 03 kwietnia 2015 r.w sprawiezbycia lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie położonego w Roztoczniku 29.

 

·  Zarządzenie Nr 46/35/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 07 kwietnia 2015 r.w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzebwyborców niepełnosprawnych, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 47/36/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawiepowołania komisji ds. naboru pracowników do robót publicznych.

 

·  Zarządzenie Nr 48/37/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli technicznej obiektów małej architektury (place zabaw, boiska), stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 49/38/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawiewskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 50/39/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością Gminy Dzierżoniów, używanych przez pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w celu odbywania podróży służbowych.

 

·  Zarządzenie Nr 51/40/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawieprzyjęcia regulaminu gminnego konkursu pn.: „Kreatywne Sołectwo – edycja 2015” na terenie Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 52/41/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 14 kwietnia 2015 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu XI Gminnego Konkursu ekologicznego: Konkurs mody ekologicznej – „Moda na ekologię”.

 

·  Zarządzenie Nr 53/42/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 kwietnia 2015 r.w sprawieustalenia Zasad i trybu realizacji „Programu budowy mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów” i powołania komisji w celu weryfikacji wniosków składanych w ramach Programu.

 

·  Zarządzenie Nr 54/43/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 kwietnia 2015 r.w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 55/44/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 kwietnia 2015 r.w sprawiepowołania gminnego koordynatora ds. informatycznej obsługi wyborów.

 

·  Zarządzenie Nr 56/45/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 57/46/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawiezmiany Zarządzenia Nr 52/41/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 14 kwietnia 2015 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu XI Gminnego Konkursu ekologicznego: Konkurs mody ekologicznej – „Moda na ekologię”.

 

·  Zarządzenie Nr 58/47/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawieustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 59/48/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 60/49/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 61/50/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zasad finansowania zakupu okularów korygujących wzrok.

 

·  Zarządzenie Nr 62/51/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dzierżoniów (OKW nr 7 w Dobrocinie i OKW nr 9 w Piławie Dolnej).

 

·  Zarządzenie Nr 63/52/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 05 maja 2015 r.w sprawiepowołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ostroszowicach”.

 

·  Zarządzenie Nr 64/53/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 07 maja 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 65/54/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 11 maja 2015 r.w sprawiepowołania Komisji w celu opiniowania wniosków o udzielenie w 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

·  Zarządzenie Nr 66/55/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 maja 2015 r.w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dzierżoniów (OKW nr 2 w Mościsku i OKW nr 5 w Książnicy).

 

·  Zarządzenie Nr 67/56/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 19 maja 2015 r.w sprawiezmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 68/57/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 maja 2015 r.w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dzierżoniów (OKW nr 10 w Owieśnie).

 

·  Zarządzenie Nr 69/58/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 maja 2015 r.w sprawierozdysponowania z budżetu gminy na rok 2015 środków finansowych na dofinansowanie „Zielonych Szkół” dla uczniów z terenu Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 70/59/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia laureatów XI Gminnego Konkursu ekologicznego: Konkurs mody ekologicznej – „Moda na ekologię”.

 

·  Zarządzenie Nr 71/60/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 maja 2015 r.w sprawiepowołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w Roztoczniku”.

 

·  Zarządzenie Nr 72/61/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 maja 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 73/62/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 05 maja 2015 r.w sprawieprzeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

·  Zarządzenie Nr 74/63/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 08 czerwca 2015 r.w sprawie ustalenia Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 75/64/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 czerwca 2015 r.w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład pocztu sztandarowego.(skład: T. Włodek – Chorąży, A. Ożga i E. Sak – Asysta; skład rezerwowy: P. Śliwa – Chorąży, G. Ziernik i E. Mulka-Gonera - Asysta).

 

·  Zarządzenie Nr 76/64/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawiezmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 77/65/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 czerwca 2015 r.w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn. „Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej do 4 miejscowości na terenie Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 78/66/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 79/67/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 lipca 2015 r.w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sal wiejskich.

 

·  Zarządzenie Nr 80/68/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z droga wojewódzką nr 382 oraz krajowa nr 8 – etap I”.

 

·  Zarządzenie Nr 81/69/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 lipca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego owartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów”.

 

·  Zarządzenie Nr 82/70/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy na zadanie „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2015/2016” raz z zapewnieniem opieki przewożonych osób.

 

·  Zarządzenie Nr 83/71/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 lipca 2015 r.w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

·  Zarządzenie Nr 84/72/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 lipca 2015 r.w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

·  Zarządzenie Nr 85/73/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawiepowołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

·  Zarządzenie Nr 86/74/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 31 lipca 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 87/75/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 03 sierpnia 2015 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 25015r.

 

·  Zarządzenie Nr 88/76/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 06 sierpnia 2015 r.w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2016 rok przez Jednostki Organizacyjne Gminy Dzierżoniów oraz Sołectwa Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 89/77/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 sierpnia 2015 r.w sprawie wskazania osób do składów obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 90/78/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 11 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 91/79/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 12 sierpnia 2015 r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2015 rok.

 

·  Zarządzenie Nr 92/80/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 sierpnia 2015 r.w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 93/81/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 sierpnia 2015 r.w sprawie zasad składania ofert na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów na okres 3 lat.

 

·  Zarządzenie Nr 94/82/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 19 sierpnia 2015 r.w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 wraz udziałem w gruncie położonego w Roztoczniku 29.

 

·  Zarządzenie Nr 95/83/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania Komisji Obwodowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia skwerku wiejskiego pn.: ”Park pod Uciechowską Lipą” w miejscowości Uciechów” (montaż 4 słupów).

 

·  Zarządzenie Nr 96/84/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 19 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 97/85/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 19 sierpnia 2015 r.w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas referendum ogólnokrajowego,zarządzonego na dzień 06 września 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 98/86/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 sierpnia 2015 r.w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 99/87/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 wraz udziałem w gruncie położonego w Dobrocinie, ul. Ogrodowa 9.

 

·  Zarządzenie Nr 100/88/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2015 r.w sprawie: likwidacji drogi wewnętrznej w obrębie Dobrocin.

 

·  Zarządzenie Nr 101/89/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie : ustalenia list przydziału lokali mieszkalnych, zmian lokali mieszkalnych i mieszkań socjalnych na 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 102/90/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie: wykazu lokali socjalnych.

 

·  Zarządzenie Nr 103/91/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 31 sierpnia 2015 r.w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 104/92/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 01 września 2015 r.w sprawie: ustalenia stawek za świadczenie usług w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

·  Zarządzenie Nr 105/93/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 września 2015 r.w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych robót realizowanych w 2015r. w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW”.

 

·  Zarządzenie Nr 106/94/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 września 2015 r.w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych robót realizowanych w 2015r. w ramach zadania pn. ”Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowa w Piławie Dolnej w km 0+000 – 0+480 [intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014r.]”.

 

·  Zarządzenie Nr 107/95/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 września 2015 r.w sprawie: zmian w składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 108/96/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04 września 2015 r.w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych na zadaniu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów”.

 

·  Zarządzenie Nr 109/97/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04 września 2015 r.w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 110/98/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 07 września 2015 r.w sprawie: ogłoszenia naboru oraz trybu wyborów członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015-2017.

 

·  Zarządzenie Nr 111/99/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 września 2015 r.w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

 

·  Zarządzenie Nr 112/100/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 września 2015 r.w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej w celu odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ostroszowicach”.

 

 

·  Zarządzenie Nr 113/101/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 września 2015 r.w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 113/102/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 września 2015 r.w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

 

·  Zarządzenie Nr 114/102/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 115/103/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 września 2015r. w sprawie Udzielenia Pani Katarzynie Kozłowskiej upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż
6 miesięcy.

 

·  Zarządzenie Nr 116/104/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych robót realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym”.

 

·  Zarządzenie Nr 117/105/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 118/106/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 października 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 119/107/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 października 2015r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 120/108/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 02 października 2015r. w sprawie opublikowania listy kandydatów, terminu oraz miejsca wyborów członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencje 2015-2017.

 

·  Zarządzenie Nr 121/109/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dzierżoniów do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 122/110/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży autobusu marki MAN A01 stanowiącego własność Gminy Dzierżoniów

·  Zarządzenie Nr 124/112/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 07 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa we Włókach i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

 

·  Zarządzenie Nr 125/113/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 08 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały rady gminy Dzierżoniów w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

 

·  Zarządzenie Nr 125/114/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 08 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 126/114/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 08 października 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Dzierżoniów w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 127/115/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 09 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn : „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie Dobrocin objętych PROW – DOBROCIN VIII”.

 

·  Zarządzenie Nr 128/116/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 09 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

·  Zarządzenie Nr 129/117/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 12 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania odbioru gwarancyjnego zadania pn. „Budowa boisk sportowych „ORLIK 2012” zlokalizowanych w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 50”.

 

·  Zarządzenie Nr 130/118/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

 

·  Zarządzenie Nr 131/119/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 132/120/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia list przydziału lokali mieszkalnych, zmian lokali mieszkalnych i przydziału mieszkań socjalnych na 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 133/121/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 134/122/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny i sprzedaży głowicy sektorowo-kardiologicznej do USG typ 4V2C Siemens Medical Solutions, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 135/123/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 131/119/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 132/120/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 października 2015r. w sprawie ustalenia list przydziału lokali mieszkalnych, zmian lokali mieszkalnych i przydziału mieszkań socjalnych na 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 133/121/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów.

·  Zarządzenie Nr 134/122/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny i sprzedaży głowicy sektorowo kardiologicznej do USG typ 4V2C Siemens Medical Solutions, stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 135/123/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 136/124/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.

 

·  Zarządzenie Nr 137/125/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 138/126/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania składu sołeckiej komisji wyborczej w związku z wyborami sołtysa wsi Włóki w dniu 8 listopada 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 139/127/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania składu Okręgowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów, zarządzonych na dzień 8 listopada 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 140/128/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów do Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015-2017.

 

·  Zarządzenie Nr 141/129/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 października 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego na kadencję 2015-2017.

 

·  Zarządzenie Nr 142/130/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04 listopada 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 143/131/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Okręgowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów, zarządzonych na dzień 8 listopada 2015r.

 

·  Zarządzenie Nr 144/132/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 145/133/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi w Roztoczniku ( dz. Nr 196/5 ) obręb Roztocznik”.

 

·  Zarządzenie Nr 146/134/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 147/135/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęciu projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016 rok.

 

·  Zarządzenie Nr 148/136/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie powołania osób pełniących dyżury tygodniowe przy „Zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenem Gminy Dzierżoniów”.

 

·  Zarządzenie Nr 149/137/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania pn. „ Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długość 4.359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 – etap I”.

 

·  Zarządzenie Nr 150/138/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przyjęciu projektu Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2016 rok.

 

·  Zarządzenie Nr 151/139/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 listopada 2015r. w sprwie zbycia udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu położonego w Nowiźnie, ul. Długa 12, stanowiącego współwłasność Gminy Dzierżoniów.

 

·  Zarządzenie Nr 152/140/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016 w zakresie zadania priorytowego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

 

·  Zarządzenie Nr 153/141/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

 

·  Zarządzenie Nr 154/142/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 155/143/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 156/144/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

 

·  Zarządzenie Nr 157/145/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizacje zadania publicznego gminy Dzierżoniów w 2016 roku w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..