2018-04-03

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
tel: 74 832 56 65 e-mail: zgk@ug.dzierzoniow.pl
NIP: 882-20-84-843
REGON: 021114078
 

 

Kasa ZGK
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, ul.Daszyńskiego 24


 

Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów numer XLI/364/09 z dnia 24 września 2009r. z dniem 01 stycznia 2010r. utworzono jednostkę budżetową Gminy Dzierżoniów pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów".


Do zadań ZGK Gminy Dzierżoniów należy w szczególności:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przedmiotem działalności podstawowej ZGK jest w szczególności:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji i konserwacji gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym eksploatowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej: komunalnych zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i sal wiejskich,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Gminy Dzierżoniów, objętych zakresem działalności jednostki.

Wykaz numerów telefonów:

 

Imie Nazwisko Telefon Funkcja
Rafał Kosek 74 832 56 65 kierownik ZGK
Dorota Pierścionek-Prokopek 74 832 56 66 sprawy mieszkaniowe
Mariusz Woźniak 74 832 56 66 sale wiejskie, remonty, naliczenia ścieków
Elżbieta Ogrodnik 74 832 56 73 księgowa
Elżbieta Myślińska 74 832 56 73 główna księgowa
Danuta Związek 74 832 56 73 windykacja
Krzysztof Adamski 74 832 90 71 kier. zmiany oczyszczalni

 

    Ogłoszenia o naborze na opiekunów sal wiejskich znajdujących się na terenie gminy Dzierżoniów, na rok 2019  znajdują się w załącznikach.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem "NABÓR NA OPIEKUNA .............." do godz. 1500, 19.12.2018r. w   pok. 102 ul. Piastowska 1 w Dzierżoniowie:

  • Podania/listu motywacyjnego
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • koncepcji pracy ze społecznością w Sali Wiejskiej i terenach przyległych

 

 

Załączniki

  Nabór na Opiekuna ...w Roztoczniku 242,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nabór na Opiekuna ... w Uciechowie 239,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nabór na Opiekuna ... w Dobrocinie 242,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nabór na Opiekuna ...w Jodłowniku 232,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nabór na Opiekuna ...ławie Dolnej 239,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nabór na Opiekuna ... w Uciechowie 240,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się