Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr LIV/359/18
Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 października 2018 r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019
30.04.2020 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w
zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i
„Zwalczanie narkomanii”
23.04.2020 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
"Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego", "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej...
10.04.2020 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
„Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych” oraz „Działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych”
23.03.2020 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
09.03.2020 więcej
Zaktualizowana kalkulacja
przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
09.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 178/7/20 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w
zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu”, „Działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych”, „Kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
„Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym”, „Turystyki i krajoznawstwa” oraz
„Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
03.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 177/6/20 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących
współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w roku 2020 w zakresie: „Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”,
„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Turystyki i
krajoznawstwa” oraz „Przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym”
03.02.2020 więcej
Wzór - oferta realizacji zadania publicznego
załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
03.02.2020 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
„Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego”
23.12.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się