Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oferta złożona przez LKS Owiesno w trybie art. 19a
na realizację zadania publicznego
14.05.2019 więcej
Oferta złożona przez LKS Dobrocin w trybie art. 19a
na realizację zadania publicznego
13.05.2019 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
Dzierżoniów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym – Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i
„Zwalczanie narkomanii”
26.04.2019 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie "Kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Turystyki i
krajoznawstwa"...
05.04.2019 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
„Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych” oraz „Działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych”
08.03.2019 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
28.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 51/29/10 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27-02-2019r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie:
"Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie
narkomanii”
27.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 50/28/10 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27-02-2019r.
w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących
współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w roku 2019 w zakresie:
„Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –
„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie
narkomanii”
27.02.2019 więcej
Dotacje dla organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów.
28.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się