Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-17 13:33:29  Barbara Kaliska

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> &nbsp;W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY<br /> NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO &nbsp;WRAZ&nbsp; Z GRUNTEM W DNIU 21.08.2019r</p> <p> &nbsp;</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="127" width="604"> <tbody> <tr> <td style="width:110px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Położenie lokalu</span></p> </td> <td style="width:78px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Nr lokalu<br /> mieszkalnego</span></p> </td> <td style="width:101px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Pow. lokalu<br /> mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych<br /> wraz z udziałem w gruncie</span></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Nr księgi<br /> wieczystej</span></p> </td> <td style="width:87px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Cena nieruchomości lokalowej</span></p> </td> <td style="width:93px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Wadium 10%<br /> ceny wywoławczej</span></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Minimalna wysokość postąpienia&nbsp; nie mniej niż 1%</span></p> </td> <td style="width:68px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Godz.<br /> przetargu</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:110px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Ostroszowice,<br /> ul. Bielawska 35</span></p> </td> <td style="width:78px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">nr 2</span></p> </td> <td style="width:101px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">43,80 m2<br /> 5,75 m2</span></p> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">SW1D/00045504/2</span></p> </td> <td style="width:87px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">40 000 zł</span></p> </td> <td style="width:93px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">4 000zł</span></p> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">400zł</span></p> </td> <td style="width:68px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">1100</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> <p style="margin-left:14.2pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; W/w lokal&nbsp; mieszkalny wraz gruntem&nbsp; położony jest na działce nr&nbsp; 753 o pow. 1500m<sup>2</sup>&nbsp; w Ostroszowicach, kt&oacute;rej teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoni&oacute;w posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest na rysunku planu symbolem MW 2.03.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Lokal wolny jest od obciążeń finansowych i typowany został do sprzedaży &nbsp;Zarządzeniem Nr 42/20/19 W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w z dnia&nbsp; 19 lutego&nbsp; 2019r.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpis&oacute;w w księdze wieczystej.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od os&oacute;b, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <em><strong>WARUNKI PRZETARGU:</strong></em></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Przetarg na w/w lokal odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska &nbsp;1, pok. nr 216. &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Sp&oacute;łdzielczego w Dzierżoniowie <strong>nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 15.08.2019r, </strong>datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku os&oacute;b fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że nie będzie żądał od sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Kandydatem na nabywcę będzie osoba, kt&oacute;ra zaoferowała najwyższą cenę za w/w lokal.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 6.&nbsp;&nbsp; Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 7.&nbsp;&nbsp; Osobie, kt&oacute;ra wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 8.&nbsp;&nbsp; Gmina Dzierżoni&oacute;w zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najp&oacute;źniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 9.&nbsp;&nbsp; W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokalu do dnia zawarcia umowy W&oacute;jt Gminy Dzierżoni&oacute;w&nbsp; może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 10.&nbsp; Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 11.&nbsp; Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 17.07.2019r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> Dodatkowe informacje o lokalu&nbsp; można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1,&nbsp; pok. nr&nbsp; 205&nbsp;&nbsp; lub pod nr telefonu&nbsp; (74) 832-56-85.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </div> ' na '<p style="text-align: center;"> &nbsp;W&Oacute;JT GMINY DZIERŻONI&Oacute;W OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY<br /> NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO &nbsp;WRAZ&nbsp; Z GRUNTEM W DNIU 21.08.2019r</p> <p> &nbsp;</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="127" width="604"> <tbody> <tr> <td style="width:110px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Położenie lokalu</span></p> </td> <td style="width:78px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Nr lokalu<br /> mieszkalnego</span></p> </td> <td style="width:101px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Pow. lokalu<br /> mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych<br /> wraz z udziałem w gruncie</span></p> </td> <td style="width:123px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Nr księgi<br /> wieczystej</span></p> </td> <td style="width:87px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Cena nieruchomości lokalowej</span></p> </td> <td style="width:93px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Wadium 10%<br /> ceny wywoławczej</span></p> </td> <td style="width:104px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Minimalna wysokość postąpienia&nbsp; nie mniej niż 1%</span></p> </td> <td style="width:68px;height:46px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Godz.<br /> przetargu</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:110px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">Ostroszowice,<br /> ul. Bielawska 35</span></p> </td> <td style="width:78px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">nr 2</span></p> </td> <td style="width:101px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">43,80 m2<br /> 5,75 m2</span></p> </td> <td style="width:123px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">SW1D/00045504/2</span></p> </td> <td style="width:87px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">40 000 zł</span></p> </td> <td style="width:93px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">4 000 zł</span></p> </td> <td style="width:104px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">400 zł</span></p> </td> <td style="width:68px;height:37px;"> <p align="center"> <span style="font-size:0.7em;">11:00</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear:both;"> <p style="margin-left:14.2pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; W/w lokal&nbsp; mieszkalny wraz gruntem&nbsp; położony jest na działce nr&nbsp; 753 o pow. 1500m<sup>2</sup>&nbsp; w Ostroszowicach, kt&oacute;rej teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoni&oacute;w posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest na rysunku planu symbolem MW 2.03.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Lokal wolny jest od obciążeń finansowych i typowany został do sprzedaży &nbsp;Zarządzeniem Nr 42/20/19 W&oacute;jta Gminy Dzierżoni&oacute;w z dnia&nbsp; 19 lutego&nbsp; 2019r.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpis&oacute;w w księdze wieczystej.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od os&oacute;b, kt&oacute;rym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <em><strong>WARUNKI PRZETARGU:</strong></em></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 1.&nbsp;&nbsp; Przetarg na w/w lokal odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska &nbsp;1, pok. nr 216. &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 2.&nbsp;&nbsp; Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Sp&oacute;łdzielczego w Dzierżoniowie <strong>nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 15.08.2019r, </strong>datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 3.&nbsp;&nbsp; Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku os&oacute;b fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 4.&nbsp;&nbsp; Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że nie będzie żądał od sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 5.&nbsp;&nbsp; Kandydatem na nabywcę będzie osoba, kt&oacute;ra zaoferowała najwyższą cenę za w/w lokal.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 6.&nbsp;&nbsp; Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 7.&nbsp;&nbsp; Osobie, kt&oacute;ra wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 8.&nbsp;&nbsp; Gmina Dzierżoni&oacute;w zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najp&oacute;źniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 9.&nbsp;&nbsp; W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokalu do dnia zawarcia umowy W&oacute;jt Gminy Dzierżoni&oacute;w&nbsp; może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 10.&nbsp; Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> 11.&nbsp; Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoni&oacute;w na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 17.07.2019r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem&nbsp; <a href="http://www.ug.dzierzoniow.pl/">www.ug.dzierzoniow.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> Dodatkowe informacje o lokalu&nbsp; można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoni&oacute;w, ul. Piastowska 1,&nbsp; pok. nr&nbsp; 205&nbsp;&nbsp; lub pod nr telefonu&nbsp; (74) 832-56-85.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO  WRAZ  Z GRUNTEM W DNIU 21.08.2019r

 

Położenie lokalu

Nr lokalu
mieszkalnego

Pow. lokalu
mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych
wraz z udziałem w gruncie

Nr księgi
wieczystej

Cena nieruchomości lokalowej

Wadium 10%
ceny wywoławczej

Minimalna wysokość postąpienia  nie mniej niż 1%

Godz.
przetargu

Ostroszowice,
ul. Bielawska 35

nr 2

43,80 m2
5,75 m2

SW1D/00045504/2

40 000 zł

4 000zł

400zł

1100

 

1.   W/w lokal  mieszkalny wraz gruntem  położony jest na działce nr  753 o pow. 1500m2  w Ostroszowicach, której teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest na rysunku planu symbolem MW 2.03.

2.   Lokal wolny jest od obciążeń finansowych i typowany został do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 42/20/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  19 lutego  2019r.

3.   Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.   W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.   Przetarg na w/w lokal odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska  1, pok. nr 216.  

2.   Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 15.08.2019r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.   Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.   Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że nie będzie żądał od sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej.

5.   Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę za w/w lokal.

6.   Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.   Osobie, która wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu.

8.   Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokalu do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.  Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 17.07.2019r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

Dodatkowe informacje o lokalu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85.

 

 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO  WRAZ  Z GRUNTEM W DNIU 21.08.2019r

 

Położenie lokalu

Nr lokalu
mieszkalnego

Pow. lokalu
mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych
wraz z udziałem w gruncie

Nr księgi
wieczystej

Cena nieruchomości lokalowej

Wadium 10%
ceny wywoławczej

Minimalna wysokość postąpienia  nie mniej niż 1%

Godz.
przetargu

Ostroszowice,
ul. Bielawska 35

nr 2

43,80 m2
5,75 m2

SW1D/00045504/2

40 000 zł

4 000 zł

400 zł

11:00

 

1.   W/w lokal  mieszkalny wraz gruntem  położony jest na działce nr  753 o pow. 1500m2  w Ostroszowicach, której teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest na rysunku planu symbolem MW 2.03.

2.   Lokal wolny jest od obciążeń finansowych i typowany został do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 42/20/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  19 lutego  2019r.

3.   Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.   W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.   Przetarg na w/w lokal odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska  1, pok. nr 216.  

2.   Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 15.08.2019r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.   Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.   Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że nie będzie żądał od sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej.

5.   Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę za w/w lokal.

6.   Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.   Osobie, która wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu.

8.   Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokalu do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.  Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 17.07.2019r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

Dodatkowe informacje o lokalu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85.

 

2019-07-17 13:32:15  Barbara Kaliska

Utworzono artykuł 241679 o nazwie 'II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste241679
user_idpuste2500261
resource_idpuste1834
namepusteII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
category_idpuste26409
language_idpuste1
shortpusteNA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z GRUNTEM W MIEJSCOWOŚCI OSTROSZOWICE
fullpuste

 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO  WRAZ  Z GRUNTEM W DNIU 21.08.2019r

 

Położenie lokalu

Nr lokalu
mieszkalnego

Pow. lokalu
mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych
wraz z udziałem w gruncie

Nr księgi
wieczystej

Cena nieruchomości lokalowej

Wadium 10%
ceny wywoławczej

Minimalna wysokość postąpienia  nie mniej niż 1%

Godz.
przetargu

Ostroszowice,
ul. Bielawska 35

nr 2

43,80 m2
5,75 m2

SW1D/00045504/2

40 000 zł

4 000zł

400zł

1100

 

1.   W/w lokal  mieszkalny wraz gruntem  położony jest na działce nr  753 o pow. 1500m2  w Ostroszowicach, której teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest na rysunku planu symbolem MW 2.03.

2.   Lokal wolny jest od obciążeń finansowych i typowany został do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 42/20/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  19 lutego  2019r.

3.   Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.   W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.   Przetarg na w/w lokal odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska  1, pok. nr 216.  

2.   Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 15.08.2019r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.   Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.   Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że nie będzie żądał od sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej.

5.   Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę za w/w lokal.

6.   Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.   Osobie, która wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu.

8.   Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokalu do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.  Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 17.07.2019r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

Dodatkowe informacje o lokalu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85.

 

publishfrompuste2019-07-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteii-przetarg-ustny-nieograniczony

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się