Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dzierżoniów.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody -
lipy drobnolistnej (Tilia cordata) zwanej „Gracja”,
rosnącej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w
Tuszynie...
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów oraz
granice ich obwodów.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie: określenia zasad umieszczania reklam na tablicach i
słupach ogłoszeniowych będących własnością Gminy
Dzierżoniów.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dzierżoniów w 2019 r.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 11 marca 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/19 Rady Gminy Dzierżoniów z
dnia 31 stycznia 2019 r.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 11 marca 2019r.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 11 marca 2019r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Dzierżoniów.
08.04.2019 więcej
Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Dzierżoniów dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2019.
04.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się