Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2020
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Dzierżoniów na rok szkolny 2019/2020
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/107/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów i nagród sportowych
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/106/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych na terenie Gminy Dzierżoniów
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/105/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie przystąpienia Gminy Dzierżoniów do realizacji
Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej": - edycja
2019 - 2020 ...
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/104/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez
osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/103/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/102/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/101/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2020
24.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI/100/19 Rady Gminy Dzierżoniów z 19 grudnia 2019r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów
24.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się