Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LIV/359/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dn.25 października 2018
UCHWAŁA NR LIV/359/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25
października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy
gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w roku 2019.
21.11.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/358/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dn.25 października 2018
UCHWAŁA NR LIV/358/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25
października 2018 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy
Dzierżoniów na rok 2018.
21.11.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/357/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dn.25 października 2018
UCHWAŁA NR LIV/357/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25
października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Dzierżoniów.
21.11.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/356/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dn.25 października 2018
UCHWAŁA NR LIV/356/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25
października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych.
21.11.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/355/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dn.25 października 2018
UCHWAŁA NR LIV/355/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25
października 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od
nieruchomości .
21.11.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/354/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dn.25 października 2018
UCHWAŁA NR LIV/354/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25
października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części gminy
Dzierżoniów - obręb Włóki
21.11.2018 więcej
Uchwała Nr LIV/353/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dn.25 października 2018
UCHWAŁA NR LIV/353/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25
października 2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dzierżoniów.
21.11.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/352/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 września 2018r
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018.
09.10.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/351/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 września 2018r
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Dzierżoniów.
09.10.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/350/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 września 2018r
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki
drogowej o numerze geodezyjnym 523 obręb Piława Dolna
stanowiącej odcinek ul. Głównej w Piławie Dolnej i
ustanowienia jej drogą publiczną.
09.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się