2018-03-13

Sekretarz Gminy Dzierżoniów

Sekretarzem Gminy Dzierżoniów jest pan :

 • Ryszard Brzeski

 

Zgodnie z Regulaminem Urzędu:

§ 22

Sekretarz Gminy podlega bezpośrednio Wójtowi, a do jego obowiązków należy:

 1. wykonuje zadania w zakresie upoważnienia i polecenia służbowego udzielonego przez Wójta,
 2. nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy realizowane przez komórki organizacyjne, przyporządkowane dla tego stanowiska w strukturze organizacyjnej Urzędu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu,
 3. koordynowanie współpracy Urzędu z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 4. opracowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 5. prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych,
 6. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 7. przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 9. współdziałanie z Radą Gminy w zakresie inicjatyw uchwałodawczych Wójta oraz nadzorowanie merytoryczne i formalno- prawne przygotowania sesji Rady Gminy,
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
 11. nadzorowanie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
 12. wykonywanie innych spraw na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
 13. współdziałanie z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się