2020-03-25

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO PUBLICZNEJ  WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

 

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Opis nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Cena udziału

nieruchomości

Piława Dolna

ul. Krótka 10A

SW1D/00007460/3

2107

w udziale 1/3  części

 

działka

zabudowana

871 m2

24 000 zł  1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla obrębu Piława Dolna nieruchomość położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy ,, OW” obserwacji archeologicznej, a teren oznaczony jest na rysunku planu symbolem  MN/U 3.03, dla którego obowiązują następujące ustalenia: funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne  oraz usługi komercyjne wraz zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną, przeznaczenie uzupełniające: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny z wykluczeniem dużych obiektów przemysłowych wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i  obiektami  pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną. Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej   w zakładce planowanie przestrzenne.
  2. W/w  nieruchomość w udziale 1/3 części przeznaczona  do sprzedaży stanowi współwłasność gminy i wolna jest  od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Nr 187/16/20  Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 19 lutego 2020r.
  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy
    o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
  4. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy na 21 dni, tj. od dnia 25.03.2020r do 15.04.2020r, ponadto informację
    o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl
  5. Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

Załączniki

  Przetarg - Piława Dolna 141,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się