2019-08-22

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

wykaz nieruchomości z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Nr księgi
wieczystej

Nr
działki

Opis
nieruchomości

Pow. nieruch.
w [ ha]

Cena
nieruch.  w [ zł.]

1

obręb 0008
Uciechów

 

SWD1/00015252/1 647 Działka niezabudowana 0,0100 3 500,00

 

 

 

 

 

 

1.      Sposób zagospodarowania określa miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego:

wsi Uciechów MPZP UCIECHÓW II przyjęty Uchwałą Nr LII/344/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30.08.2018r.  Obszar, na którym położona jest działka wykazana w  tabeli oznaczony jest na rysunku  planu symbolem: MN 1.03, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną. Działka nr 647 znajduje się w strefie ochrony układu ruralistycznego wsi tożsamej ze strefą ochrony zabytków architektonicznych.

Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.

2.      Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

3.      W/w nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy, wolna jest od obciążeń finansowych i została wytypowana do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierżoniów nr 100/78/19 z dnia 21 czerwca 2019r.

4.      Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

5.      Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

6.      Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej zobowiązani są uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

7.      Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, jeśli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenie, wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

8.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 22.08.2019 r. do 12.09.2019 r., ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

9.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów,
ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się