2019-04-02

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z GRUNTEM

 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH  WRAZ  Z GRUNTEM  
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGOWEJ

 

Lp

Położenie

Nr lokalu

Nr Księgi Wieczystej

Powierzchnia lokalu mieszkalnego
 i pomieszczeń przynależnych

Cena

nieruchomości lokalowej

 

1

Ostroszowice,

ul. Bielawska 35

nr 1

SW1D/00045504/2

 

46,25 m2

6,10 m2

40 000,00 zł

 

2

 

Ostroszowice,

ul. Bielawska 35

nr 2

SW1D/00045504/2

 

43,80 m2

 5,75 m2

40 000,00 zł

 

 

1.     W/w lokale mieszkalne wraz gruntem  położone są   na działce nr  753 o pow. 1500m2  w Ostroszowicach, której teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest symbolem MW 2.03.

2.     Lokale wolne są  od obciążeń finansowych i typowane zostały do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 42/20/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  19 lutego  2019r.

3.     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

4.     Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na 21 dni, od 2.04.2019r do 23.04.2019r, informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

5.     Bliższe informacje o sprzedaży lokali można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205, tel. 74 832-56-85.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się