2018-11-14

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY  DZIERŻONIÓW  OGŁASZA V PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY 

                    NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH W OBRĘBIE DOBROCIN

W  DNIU 20.12.2018r.

 

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości

Powierzchnia działki w [m2]

 

Opis nieruchomości

Cena    nieruchomości

w [zł.]      

Wadium 10 %

ceny  wywoławczej

w [zł.]

Minimalna wysokość postąpienia w[zł.]

Godzina

przeprowadzenia

przetargu

1

SWID/00015363/2

854/5

1428

działka niezabudowana

43 500,00

4 350,00

440,00

godz. 1100

2

SWID/00015363/2

854/6

1588

działka niezabudowana

48 000,00

4 800,00

480,00

godz. 1115

3

SWID/00015363/2

854/7

1783

działka niezabudowana

54 000,00

5 400,00

540,00

godz. 1130

4

SWID/00015363/2

854/8

1185

działka niezabudowana

36 000,00

3 600,00

360,00

godz. 1145

5

SWID/00015363/2

854/9

1358

działka niezabudowana

35 000,00

3 500,00

350,00

godz. 1200

 1. Do ceny działki budowlanej osiągniętej w przetargu wykazanej w tabeli w poz.  1-5  zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W miejscowym  planie  zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobrocin przyjętym Uchwałą Nr LI/432/10 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 29 kwietnia 2010r obszar, na którym położone są działki wykazane w  tabeli  oznaczony jest na rysunku  planu symbolem 12 MN z funkcją wiodącą : zabudowa mieszkaniowa.  Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.
 3. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 4. Wykazane do sprzedaży w formie przetargu działki stanowią własność gminy, wolne są od obciążeńi zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem  Nr 379/99/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 19 września 2017 roku.
 5. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które są objęte niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r.  poz. 121 ze zm.).
 6. Przetargi na w/w działki  w dniach 20.03.2018r, 17.05.2018r i 5.09.2018r i 30.10.2018r zakończyły się wynikiem negatywnym. 

 

Warunki przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, pok. nr 216.
 2. Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr  91 9527 0007 0039 4457 2000 0008  do dnia 14.12.2018r. roku datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne – właściwy wypis z rejestru sądowego,
 4. Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przejmuje je bez zastrzeżeń oraz zapoznał się z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych działek.
 5. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
 6. Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu, cena wraz z podatkiem VAT jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej.
 7. Osobie, która wygrała przetarg -wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.
 8. Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia       zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 11. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj.  od  14.11.2018r.  oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl
 12. Dodatkowe informacje nt. w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  pok. nr  205  lub pod nr telefonu  74-832-56-85.

Załączniki

  dobrocin-854-XII.pdf 35,55 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się