2019-05-20

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ  Z GRUNTEM W DNIU 26.06.2019r

 

Położenie
lokalu

Nr lokalu
mieszkalnego

Pow. Lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem w gruncie

Nr księgi
wieczystej

Cena nieruchomości lokalowej

Wadium
10% ceny wywoławczej

Minimalna
wysokość
postąpienia
e mniej niż 1%

Godz.
przetargu

Ostroszowice,
ul. Bielawska 35

nr 1

46,25 m2
6,10 m2

SW1D/00045504/2

40 000 zł

4 000 zł

400 zł

1100

Ostroszowice,
ul. Bielawska 35

nr 2

43,80 m2
5,75 m2

SW1D/00045504/2  

40 000 zł

4 000 zł

400 zł

1115

 

 

1.     W/w lokale  mieszkalne wraz gruntem  położone są   na działce nr  753 o pow. 1500m2  w Ostroszowicach, której teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniową wielorodzinną wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest symbolem MW 2.03.

2.     Lokale wolne są  od obciążeń finansowych i typowane zostały do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 42/20/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  19 lutego  2019r.

3.     Nabywcy lokali ponoszą koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.     W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                                                                             

WARUNKI PRZETARGU:

1.      Przetargi na w/w lokale odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska  1, pok. nr 216.  

2.      Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 19.06.2019r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.      Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że nie będzie żądał od sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej.

5.      Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę za w/w lokale.

6.      Sprzedaż nieruchomości lokalowych następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.      Osobie, która wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.

8.      Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.      W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokali do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.    Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.    Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 20.05.2018r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

Dodatkowe informacje o lokalach  można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85.

 

Załączniki

  Ostroszowice,Bielawska 35 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się