2018-06-12

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW
OGŁASZA  IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  ROLNEJ  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW
DNIU 18.07.2018 r.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości wg.
księgi wieczystej

Oznaczenie
nieruchomości
wg. katastru
nieruchomości.

Powierzchnia
działki
w [m2]

Opis nieruchomości Cena    nieruchomości w [zł.] Wadium
10 % ceny  wywoławczej w [zł]
Minimalna wysokość postąpienia nie mniej niż 1%
w [ zł ]
Godzina
przetargu
Mościsko SWID/000016397/6 245 1287 działka rolna 7 000,00zł 700,00 70,00 11 30

1.     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Mościsko teren, na którym położona jest działka nr 245 oznaczony jest na rysunku planu symbolem  R1 z funkcją wiodącą: produkcja rolnicza z wykluczeniem zabudowy, w granicach obszaru z udokumentowanymi regionalnymi zasobami wód podziemnych. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl
w zakładce planowanie przestrzenne.

2.     W/w  nieruchomość stanowi własność Gminy i  została przeznaczona  do sprzedaży Zarządzeniem  Wójta Gminy Dzierżoniów Nr 353/73/17 z dnia 21 lipca 2017r.

3.     Przetargi w dniach: 28.12.2017r i 23.03.2018r i  5.06.2018 r. odbyły się z wynikiem negatywnym.

4.     Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

5.     W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która jest objęta niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Warunki  przetargu

1.     Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216.  

2.     Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr   91 9527 0007 0039 4457 2000 0008  do dnia  12.07.2018r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.     Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.     Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zapoznał się  tekstem i  rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej  działki.

5.     Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

6.     Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu, cena płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.     Osobie, która wygrała przetarg -wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.

8.     Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.     W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.   Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.   Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 12.06.2018r. oraz na stronie   internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

Dodatkowe informacje o sprzedaży w/w działki można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się