2019-09-19

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGOWEJ  STANOWIĄCEJ  WSPÓŁWŁASNOŚĆ
GMINY DZIERŻONIÓW

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Opis nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Cena udziału

nieruchomości

Książnica 49

SW1D/00030655/7

173/1

w udziale 1/3  części

działka

zabudowana

4243 m2

27 000 zł

 

 

1.     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla obrębu Książnica  teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem  RM/MN 5 z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa zagrodowa i zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna  i wielorodzinna  o średniej intensywności oraz przeznaczenie uzupełniające: usługi wbudowane lub dobudowane, zieleń urządzona, ogrody przydomowe, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne.

Natomiast w nowym mpzp teren działki oznaczony na rysunku planu symbolami MN 1.15 i przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i  usługi wbudowane wraz zielenią i infrastrukturą techniczną  oraz drogi wewnętrzne.

Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.

 

2.     W/w  nieruchomość w udziale 1/3 części przeznaczona  do sprzedaży stanowi współwłasność gminy i wolna jest  od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Nr 117/95/19 Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 19 sierpnia 2019r.

 

3.     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

4.     Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 19.09.2019r  do  10.10.2019r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

 

5.     Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 

 

 

 

             Sporz. M. Kozłowska

Załączniki

  Ksiąznica-1.3-173.1.pdf 125,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się