2020-07-07

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

ogłoszenie o przetargu z dnia 07.07.2020 r.
                WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W BYSZOWIE

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości
 wg. księgi
wieczystej

Oznaczenie
nieruchomości
wg. katastru
nieruchomości

Pow.
działki
w [ha]

Opis
nieruchomości

Cena
wywoławcza
nieruchomości
w [zł.]

Wadium
10 % ceny
wywoławczej
w [zł.]

Minimalna
wysokość
postąpienia
w[zł.]

Godzina
przeprowadzenia
przetargu

1

SW1D/00016395/2

dz. nr 573/4
obręb 0010
Roztocznik

0,1122

działka
niezabudowana

30 000,00

3 000,00

300,00

godz. 12:00

2

SW1D/00016395/2

dz. nr 573/5
obręb 0010
Roztocznik

0,1142

działka
niezabudowana

30 000,00

3 000,00

300,00

godz. 12:30

 

1.     Sposób zagospodarowania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wsi Roztocznik przyjęty Uchwałą Nr XLVII/414/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28.01.2010r. Obszar, na którym położone są działki wykazane w tabeli oznaczony jest na rysunku planu symbolem: MN 1, funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym. Funkcje uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwe. Pełna treść planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

2.     Wykazane do sprzedaży w formie przetargu działki stanowią własność gminy, wolne są od obciążeńi zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 335/55/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 07 czerwca 2017 roku.

3.     W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które są objęte niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.).

4.     Pierwszy przetarg na w/w działki w dniu 21.02.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na w/w działki w dniu 25.05.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Warunki przetargu

 

1.     Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216, dnia 19 sierpnia 2020 r.

2.     Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 14 sierpnia 2020 r. datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.     Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; aktualnywydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osobyfizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadkucudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przezcudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278); stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnikaprzetargu przez pełnomocnika; ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności isposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną(papierową).

4.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6.     Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowysprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy dozawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłatyceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Dzierżoniów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłaconewadium nie podlega zwrotowi.

7.     Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

8.     Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przejmuje je bez zastrzeżeń oraz zapoznał się z tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.

9.     Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowęistniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

10.  Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

11.  Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23 % stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.

12.  Gminie Dzierżoniów przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomościniezabudowanej.

13.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciemumowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości  w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

14.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

15.  Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 07.07.2020 r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

16.  Dodatkowe informacje nt. w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy pok. nr 205 lub pod nr telefonu 74- 832-56-85.

 

Załączniki

  III przetarg sprzed...oztocznik.pdf 94,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się