2020-05-20

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ
 NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW W  DNIU 30.06.2020 r

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg.

księgi wieczystej

Oznaczenie

nieruchomości wg.  katastru nieruchomości

Powierzchnia działki

w [m2]

Opis  nieruchomości

Cena udziału    nieruchomości

w [zł]

Wadium

10 % ceny  wywoławczej

w [zł]

Minimalna wysokość postąpienia nie mniej niż 1% w [ zł ]

Godzina

przeprowadze-
nia przetargu

Piława Dolna, ul.Krótka 10A

SW1D/00007460/3

2107 w udz. 1/3 części

871 m2

działka zabudowana

24 000 zł

2 400

240

10 00

 

1.     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla obrębu Piława Dolna nieruchomość położona jest w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej granicę obszaru historycznego układu ruralistycznego oraz granicę strefy ,, OW” obserwacji archeologicznej, a teren oznaczony jest na rysunku planu symbolem  MN/U 3.03, dla którego obowiązują następujące ustalenia: funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne  oraz usługi komercyjne wraz zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną, przeznaczenie uzupełniające: produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny z wykluczeniem dużych obiektów przemysłowych wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i  obiektami  pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną. Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.

2.     W/w nieruchomość przeznaczona  do sprzedaży stanowi współwłasność gminy w udziale 1/3 części i wolna jest  od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem  Nr 187/16/20  Wójta Gminy Dzierżoniów  z dnia 19 lutego 2020r.

3.     Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.     W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Warunki  przetargu

1.       Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216.  

2.       Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008  do dnia  24.06.2020r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.       Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości

4.       Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli w/w nieruchomości.

5.       Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć do dnia 24.06.2020r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 212.

6.       Zgłoszenie pisemne uczestnictwa w przetargu powinno zawierać: imię i nazwisko, adres  oraz dokument potwierdzający współwłasność w/w nieruchomości( aktualny wypis z rejestru gruntów lub wypis z księgi wieczystej)

7.       Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń do dnia 29.06.2020r  w siedzibie urzędu gminy.

8.       Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zapoznał się  tekstem
i  rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej  nieruchomosci.

9.       Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

10.    Sprzedaż udziału w nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

11.    Osobie, która wygrała przetarg -wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.

12.    Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.    Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

15.    Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 20.05.2020r. oraz na stronie   internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

Dodatkowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85.

Załączniki

  piława d.2107-1.3cz.pdf 148,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się