2020-02-10

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW W DNIU 24.03.2020 r.

 

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie
nieruchomości
wg. księgi
wieczystej

Oznaczenie
nieruchomości
wg. katastru
nieruchomości

Powierzchnia
działki
w [m2]

Opis
nieruchomości

Cena udziału
nieruchomości
w [zł]

Wadium
10 % ceny
wywoławczej
w [zł]

Minimalna
wysokość
postąpienia
nie mniej niż
1% w [ zł ]

Godzina
przeprowadzenia
przetargu

Owiesno 23

SW1D/00007328/6

357 w udz
1/16 części

1800 m2

Działka
zabudowana

5 000 zł

500

50

11 00

1.     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy dla obrębu Owiesno nieruchomość położona jest w granicach strefy ,,A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MW/UT 1.01 z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną. Przeznaczenie uzupełniające – usługi komercyjne nieuciążliwe i podstawowe wraz z zielenią niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Dodatkowe informacje -stanowisko archeologiczne nr 25/5/89-25 oraz obiekt ruchomy wpisany do rejestru zabytków ( oficyna dworska wpisana do rejestru zabytków z dnia 22.02.1984r pod nr A/4476/984/Wł ).

2.     Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

3.     Cena udziału nieruchomości została obniżona o 50% na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.), ponieważ w/w nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 22.02.1984 pod nr A/4476/984/Wł i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r,poz.2067)-decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we Wrocławiu nr 1372/2019 z dnia 16.10.2019r.

4.     W/w nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi współwłasność gminy w udziale 1/16 części i wolna jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem Nr 111/89/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 lipca 2019r.

5.     Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

6.     W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Warunki przetargu

1.        Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216.

2.        Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 18.03.2020r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.        Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości

4.        Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli w/w nieruchomości.

5.        Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć do dnia 18.03.2020r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 212.

6.        Zgłoszenie pisemne uczestnictwa w przetargu powinno zawierać: imię i nazwisko, adres oraz dokument potwierdzający współwłasność w/w nieruchomości( aktualny wypis z rejestru gruntów lub wypis z księgi wieczystej)

7.        Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń do dnia 23.03.2020r w siedzibie urzędu gminy.

8.        Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zapoznał się tekstem i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki.

9.        Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

10.     Sprzedaż udziału w nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

11.     Osobie, która wygrała przetarg -wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.

12.     Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.     W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.     Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

15.     Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 10.02.2020r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

 

Dodatkowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205  lub pod nr telefonu (74) 832-56-85.

Załączniki

  Owiesno 23-1.16cz.pdf 36,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się