2019-08-08

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW W DNIU 17.09.2019 r.

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
wg.księgi wieczystej

Oznaczenie
nieruchomości wg. katastru nieruchomości

Powierzchnia działki
w [m2]

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości
w [zł]

Wadium
10 % ceny wywoławczej
w [zł]

Minimalna
wysokość
 postąpienia
nie mniej
niż 1% w [ zł ]

Godzina
przeprowadzenia
przetargu

Mościsko

SW1D/00016397/6

423/2

1715 m2

działka niezabudowana

38 000 zł

3 800

380

godz. 11 00

 

1.   W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Mościsko przyjętym Uchwałą Nr III/18/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21.12.2010r teren, na którym położona jest działka nr 423/2 znajduje się częściowo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią i oznaczony jest na rysunku planu symbolem RM 2, z funkcją wiodącą : produkcja rolnicza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz funkcją uzupełniającą: usługi agroturystyczne.

2.   Pełna treść planu dostępna jest na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.plw zakładce planowanie przestrzenne.

3.   Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką .

4.   W/w nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność gminy i wolna jest od obciążeń finansowych i została typowana do sprzedaży Zarządzeniem Nr 85/63/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 maja 2019r.

5.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

6.   W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Warunki przetargu

1.     Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 216.

2.     Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 12.09.2019r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.     Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.     Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zapoznał się tekstemi rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki.

5.     Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

6.     Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu, cena wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.     Osobie, która wygrała przetarg -wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.

8.     Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.     W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.  Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 8.08.2019r. oraz na stronie  internetowej urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

 

Dodatkowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205  lub pod nr telefonu (74) 832-56-85.

 

Załączniki

  Moscisko-423-2.pdf 34,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się