2019-05-17

Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji projektu pn. ,,Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

logo

Projekt skierowany jest do uczniów z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego w tym do uczniów: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej i Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia w blokach tematycznych:

 1. "Z językiem za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
 2. "Młody przyrodnik" – wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych
 3. "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki
 4. "Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - gimnastyka korekcyjna, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne
 5. "Kreatywny uczeń" – skuteczny biznesmen – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjności, praca zespołowa.

Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zostaną zorganizowane wycieczki szkolne.

Gmina Dzierżoniów zdecydowała się przystąpić do przedsięwzięcia w celu zwiększenia dostępności usług edukacyjnych i wyrównywania szans wśród uczniów. Projekt pozwoli ponadto na podniesienie jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Istotne jest także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Podczas przygotowywania projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a gmina Dzierżoniów jednym z sześciu partnerów, dyrektorzy szkół na podstawie wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w placówkach opracowali diagnozę i analizę potrzeb wybranych form wsparcia. Przygotowali również szczegółowy zakres dla każdego rodzaju działań edukacyjnych wraz ze wskazaniem koniecznych do realizacji zajęć dydaktycznych w swojej placówce.

Partnerami projektu są:

 • Powiat Dzierżoniowski
 • Gmina Dzierżoniów
 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Piława Górna
 • Gmina Niemcza
 • Gmina Łagiewniki

Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wartość całego projektu to 2 143 528,98 zł z czego do placówek prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów trafi kwota 399 691,60 zł Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł.

Cele projektu:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się