2018-04-03

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

58-200 Dzierżoniów;   ul. Piastowska 1
tel: 74 832 56 60   e-mail: ops@ug.dzierzoniow.pl
NIP: 882-14-66-962

Kasa OPS
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie; ul.Daszyńskiego 24

 

Imie Nazwisko Telefon Funkcja
Piotr Podkówka 74 832-56-60 kierownik OPS
Małgorzata Markowicz 74 832-56-61 główna księgowa
Danuta Jadwinczyn 74 832-56-62 stypendia, dodatki mieszkaniowe
Katarzyna Błaszczykiewicz 74 832-56-62 fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500 +
Katarzyna Franczuk 74 832-56-62 fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500 +
Beata Smoleń 74 832-56-63 pracownik socjalny
Kamil Kowalczuk 74 832-56-63 asystent rodziny
Piotr Nowak 74 832-56-63 pracownik socjalny
Renata Dziewirz 74 832-56-63 pracownik socjalny
Joanna Iwaszkiewicz 74 832-56-64 pracownik socjalny
Elżbieta Werner 74 832-56-64 pracownik socjalny

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów jest służenie profesjonalną, szanującą ludzką godność i skuteczną pomocą wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Życzliwość, spolegliwość oraz empatia to cechy przewodnie naszej pracy.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów należy min.:

 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
 • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw. Do zadań tych należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych
 2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
 4. Praca socjalna
 5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
 6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
 7. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych
 8. Przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych

Główne cele pomocy społecznej wskazane przez ustawodawcę to: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej, zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym skutkom patologii społecznej, tym przemocą w rodzinie, integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • przemocy w rodzinie bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietności,
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje od 1.10.2015r osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą - 634 zł
 • na osobę w rodzinie - 514 zł
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wyżej wymienionych.

Zadania pomocy społecznej realizowane przez OPS:

1. Zadania własne
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie pomocy rzeczowej
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb
 • udzielanie schronienia i posiłków
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku darzenia losowego-
 • praca socjalna- sprawienie pogrzebu
 • kierowanie osób wymagających opieki do Domu Pomocy Społecznej.
2. Zadania zlecone
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z określonych świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej , lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Wymagane dokumenty
 1. wniosek
 2. zaświadczenia o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.3) zaświadczenie o stanie zdrowia
 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 4. zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 5. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.
Sposób załatwienia
 • Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w terminie 14 dni, w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 2 dni.-Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.
 • Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Kierownika OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wałbrzychu.

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.

Dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia
 • zaświadczenie lekarskie
 • wywiad środowiskowy
Decyzje w sprawach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta Powiatu.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się