2019-08-26

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA 3 LATA

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ  NA  3 LATA

 

Lp

Położenie

 

Oznaczenie
nieruchomości

Księga
Wieczysta

Powierzchnia
w ha

Przeznaczenie
terenu do
użytkowania

Minimalna
wysokość
czynszu 
za dzierżawę
gruntu/rok

1.

Mościsko

548

16397

0,3687

rolnicze

 65,56 zł

2.

Mościsko

758

16397

0,0375

rolnicze

20,00 zł

3.

Mościsko

385

16397

0,0573

rolnicze

20,00 zł

4.

Mościsko

836/2

16397

0,0891

rolnicze

 20,83 zł

5.

Roztocznik

145/5

16395

0,09

rolnicze

20,00 zł

6.

Kiełczyn

239/2

15243

0,0285

rolnicze

20,00 zł

7.

Kiełczyn

88/2,88/3,88/4

88/6,88/7,87/3

15243

43435

0,37

rolnicze

80,45 zł

8.

Książnica

cz. 103/5

15267

0,07

ogródek

140,00 zł

9.

Owiesno

48/3

16399

0,2189

rolnicze

47,60 zł

10.

Owiesno

286/3

16399

0,8500

rolnicze

238,00 zł

11.

Ostroszowice

cz. 724/2

23925

0,0312

ogródek

62,40 zł

12.

Nowizna

62

7034

0,3401

rolnicze

57,24 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.
  2. Zasady aktualizacji opłat: opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 dt żyta ogłaszanej przez GUS przyjętej do podatku rolnego przez Radę Gminy Dzierżoniów.
  3. Oferty na dzierżawę w/w działek należy składać do dnia  17.09.2019r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, w godzinach pracy urzędu w zaklejonych  kopertach z napisem: ,,Oferta na dzierżawę działki nr…  ”
  4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.09.2019r o godz. 1000 w Urzędzie Gminy, pokój 216 . Osobom, które złożyły oferty przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.
  5. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.
  6. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 26.08.2019r do 16.09.2019r, ponadto informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się