2020-01-17

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWYW FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA 3 LATA

 

Lp.

Położenie

Oznaczenie
nieruchomości

Księga
Wieczysta

Powierzchnia
w ha

Przeznaczenie
terenu
do użytkowania

Minimalna
wysokość
czynszu
za dzierżawę
gruntu/rok w zł

1.

Książnica

cz. 190/2

SW1D/00001885/6

0,1558

rolnicze

40,00

2.

Książnica

241/2

SW1D/00016396/9

0,1100

rolnicze

35,00

3.

Książnica

cz. 173/2

SW1D/00001893/5

0,2839

rolnicze

70,00

4.

Książnica

cz. 193/2

SW1D/00040622/0

0,1700

rolnicze

40,00

5.

Tuszyn

390

SW1D/00016217/1

0,1770

rolnicze

40,00

6.

Tuszyn

453

SW1D/00016217/1

0,5156

rolnicze

150,00

7.

Tuszyn

390

SW1D/00016395/2

0,3500

rolnicze

40,00

8.

Mościsko

493

SW1D/00016397/6

0,1982

rolnicze

50,00

9.

Mościsko

494

SW1D/00016397/6

0,2835

rolnicze

30,00

10.

Mościsko

1014/1

SW1D/00016397/6

0,1736

rolnicze

45,00

11.

Nowizna

107/2

SW1D/00041722/8

0,4683

rolnicze

150,00

12.

Nowizna

280

SW1D/00041722/8

0,3752

rolnicze

90,00

 

1.        Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.

2.        Zasady aktualizacji opłat: opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 dt żyta ogłaszanej przez GUS przyjętej do podatku rolnego przez Radę Gminy Dzierżoniów.

3.        Oferty na dzierżawę w/w działek należy składać do dnia 10.02.2020r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, w godzinach pracy urzędu w zaklejonych kopertach z napisem: ,,Oferta na dzierżawę działki nr… ”

4.        Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.02.2020r o godz. 1000 w Urzędzie Gminy, pokój 216 . Osobom, które złożyły oferty przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

5.        Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.

6.        Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 17.01.2020r do 7.02.2020r, ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

 

Załączniki

  dzierzawa-I-2020-3.pdf 30,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się