2019-12-19

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA 3 LATA

 

Lp

Położenie

Oznaczenie
nieruchomości

Księga
Wieczysta

Powierzchnia
w ha

Przeznaczenie terenu
do użytkowania

Minimalna wysokość
czynszu za dzierżawę
gruntu/rok w zł

1.

Mościsko

385

SW1D/16397/6

0,0573

rolnicze

20,00

2.

Mościsko

981

SW1D/16397/6

0,5085

rolnicze

140,00

3.

Kiełczyn

239/2

SW1D/15243/5

0,0285

rolnicze

20,00

4.

Ostroszowice

890

SW1D/23124/4

1,2700

rolnicze

104,00

5.

Ostroszowice

891

SW1D/23124/4

0,1700

rolnicze

33,00

6.

Ostroszowice

293/3

SW1D/16192/9

0,6900

rolnicze

144,00

7.

Ostroszowice

cz. 724/2

SW1D/23925/9

0,0312

ogródek

62,40

 
 

1.   Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.

2.   Zasady aktualizacji opłat: opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 dt żyta ogłaszanej przez GUS przyjętej do podatku rolnego przez Radę Gminy Dzierżoniów.

3.   Oferty na dzierżawę w/w działek należy składać do dnia 10.01.2020r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, w godzinach pracy urzędu w zaklejonych kopertach z napisem: „Oferta na dzierżawę działki nr… ”.

4.   Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.01.2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy, pokój 216. Osobom, które złożyły oferty przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.

5.   Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.

6.   Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 19.12.2019 r. do 9.01.2020 r. ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

 

Załączniki

  dzierzawa-XI-2.pdf 30,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się