2019-11-04

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 
STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE  BEZPRZETARGOWEJ  NA  3 LATA

 

Lp

Położenie

 

Oznaczenie nieruchomości

Księga
Wieczysta

Powierzchnia
w ha

Przeznaczenie
terenu do
użytkowania

Minimalna
wysokość
czynszu 
za dzierżawę
 gruntu/rok w zł

1.

Piława Dolna

2077

SW1D/15375/9

0,07

rolnicze

20,00

2.

Piława Dolna

1641

SW1D/15375/9

0,2283

rolnicze

40,00

3.

Piława Dolna

1912

SW1D/15375/9

0,1503

rolnicze

35,00

4.

Piława Dolna

1903

SW1D/15375/9

0,0726

rolnicze

20,00

5.

Piława Dolna

1484

SW1D/15375/9

0,3126

rolnicze

72,00

6.

Piława Dolna

1617

SW1D/15375/9

0,1614

rolnicze

30,00

7.

Piława Dolna

1604

SW1D/15375/9

0,2838

rolnicze

62,00

8.

Piława Dolna

1921

SW1D/15375/9

0,1009

rolnicze

20,00

9.

Piława Dolna

2022

SW1D/15375/9

0,1014

rolnicze

23,00

10.

Piława Dolna

2034

SW1D/15375/9

0,1091

rolnicze

24,00

11.

Piława Dolna

1268

SW1D/15375/9

0,3276

rolnicze

70,00

12.

Piława Dolna

1269

SW1D/15375/9

0,1759

rolnicze

35,00

13.

Piława Dolna

1987

SW1D/15375/9

0,1982

rolnicze

60,00

 

  1. Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 15 maja i do 15 listopada każdego roku.
  2. Zasady aktualizacji opłat: opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 dt żyta ogłaszanej przez GUS przyjętej do podatku rolnego przez Radę Gminy Dzierżoniów.
  3. Oferty na dzierżawę w/w działek należy składać do dnia  26.11.2019r w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, w godzinach pracy urzędu w zaklejonych  kopertach z napisem: ,,Oferta na dzierżawę działki nr…  ”
  4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  27.11.2019r o godz. 1000 w Urzędzie Gminy, pokój 216 . Osobom, które złożyły oferty przysługuje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.
  5. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.
  6. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na 21 dni, tj. od dnia 4.11.2019r do 25.11.2019r, ponadto informację  o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się