Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania dla Województwa Dolnośląskiego - DSDiK we
Wrocławiu, pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług
wodnych.
06.07.2020 więcej
INFORMACJA o wszczęciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu melioracyjnego - obręb
Nowizna, gm. Dzierżoniów.
23.06.2020 więcej
OBWIESZCZENIE o postanowieniu
w zakresie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w decyzji nr
103/2020 Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z
dnia 06.05.2020 r.
16.06.2020 więcej
Obwieszczenie z dnia 06.05.2020r.
Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wydaniu
Decyzji nr 103/2020
12.05.2020 więcej
INFORMACJA o wszczęciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie domu
jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowości Piława Dolna
04.05.2020 więcej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów
budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego na terenie działki nr 414/2, obręb Nowizna, gm.
Dzierżoniów.
30.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych ze studni położonej na działce nr 589 obręb 0004
Kopanica w Piławie Górnej
20.03.2020 więcej
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego - dz. nr 603, o. Mościsko, gm. Dzierżoniów
23.12.2019 więcej
INFORMACJA podatkowa
w sprawie ulgi z tytułu scalenia gruntów gospodarstw rolnych w
obrębie Piława Dolna oraz części Owiesna
05.12.2019 więcej
OGŁOSZENIE do złożenia oferty
na realizację usługi "Wycinka drzew rosnących na działkach
gminnych na trenie Gminy Dzierżoniów oraz wykonanie
pielęgnacji drzew w 2019 r."
28.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się