Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
o upublicznieniu i powtórnych konsultacjach ws. Programu ochrony
powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w
2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe
substancji w powietrzu wraz z planem działań
krótkoterminowych
30.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Dzierżoniowa, miasta Pieszyce oraz Piławy
Dolnej".
21.04.2020 więcej
OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Dzierżoniowa, miasta Pieszyce oraz Piławy
Dolnej".
21.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony
powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w
2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe
substancji w powietrzu wraz z palnem działań
krótkoterminowych"
08.04.2020 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Dzierżoniów, miasta Pieszyce oraz Piławy Dolnej"
17.03.2020 więcej
Obwieszczenie dotyczące postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Dzierżoniów, miasta Pieszyce oraz Piławy Dolnej"
02.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i
wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia
"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżoniów,
Pieszyce oraz Piławy Dolnej"
10.01.2020 więcej
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu programu
ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w
których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i
docelowe substancji w powietrzu
09.12.2019 więcej
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kolektora sanitarnego od
oczyszczalni ścieków w Mościsku w gm. Dzierżoniów do
oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie (wraz z budową
kanalizacji w miejscowościach Mościsko i Nowizna – Etap I)"
06.12.2019 więcej
OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kolektora sanitarnego
od oczyszczalni ścieków w Mościsku w gm. Dzierżoniów
do oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie (wraz z
budową kanalizacji w miejscowościach Mościsko i Nowizna –
Etap I)"
06.12.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się