Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3007D na odcinku
Bielawa-Kietlice-Owiesno"
03.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
"Budowa kolektora sanitarnego od oczyszczalni ścieków w
Mościsku do oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowianie"
02.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
"Przebudowa drogi powiatowej nr 30007D na odcinku
Bielawa-Kietlice-Owiesno"
16.08.2019 więcej
OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie granic obszaru i
terenu górniczego dla złoża amfibolitu i migmatytu "Piława
Górna" wydobywanego metoda odkrywkową.
27.09.2018 więcej
INFORMACJA
o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwała
nr 5907/v/18 z dnia 28 sierpnia 2018r.
05.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Zmiana granic obszaru i terenu górniczego dla
złoża amfibolitu i migmatytu "Piława Górna" wydobywanego
metodą odkrywkową.
01.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się