2019-10-09

Zarządzenie Nr 140/118/19

Zarządzenie Nr 140/118/19
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 i § 3 ust. 1 Regulaminu Konsultacji Projektów Aktów Prawa Miejscowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVIII/477/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010 r. zarządzam:

§ 1

1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Dzierżoniów, w zakresie ich celów statutowych, konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Konsultacje projektu określonego w ust. 1 trwać będą od 9 października 2019 r. do 23 października 2019 r.
3. Wyznaczam Panią Kamilę Kossowską jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii lub uwag składanych przez podmioty określone w ust. 1 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów w terminie określonym w ust. 2.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

Załączniki

  Zarządzenie - kons...racy 2020.pdf 165,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - Projek...ramu 2020.pdf 140,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - Formul...acji 2020.pdf 106,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się