2019-07-26

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW

wykaz nieruchomości z dnia 26 lipca 2019 r.

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DZIERŻONIÓW
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr księgi
wieczystej

Nr
działki

Opis
nieruchomości

Powierzchnia
 nieruch. w [ ha]

Cena
nieruch.
 w [ zł.]

1

obręb 0009
Dobrocin

SW1D/0015363/2

854/12

działka
niezabudowana

0,2085

12 000,00

2

obręb 0007
Nowizna

SW1D/00041722/8

224/1

działka
niezabudowana

0,1759

62 000,00

3

obręb 0008
Uciechów

SW1D/00015258/3

215/5

działka
niezabudowana

0,1811

65 000,00

 

 

1.      Sposób zagospodarowania określa miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego:

l.p. 1 - wsi Dobrocin MPZP DOBROCIN II przyjęty Uchwałą Nr LII/343/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30.08.2018r.  Obszar, na którym położona jest działka wykazana w  tabeli pod l.p. 1 oznaczony jest na rysunku  planu symbolem:  R 1.08, przeznaczenie podstawowe: otwarte tereny rolnicze. Przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się.

l.p. 2 - wsi Nowizna przyjęty Uchwałą Nr III/17/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21.12.2010r.  Obszar, na którym położona jest działka wykazana w  tabeli pod l.p. 2 oznaczony jest na rysunku  planu symbolem:  MN 1, funkcja wiodąca: mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym. Funkcja uzupełniająca – usługi komercyjne nieuciążliwe.

l.p. 3 - wsi Uciechów MPZP UCIECHÓW II przyjęty Uchwałą Nr LII/344/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30.08.2018r.  Obszar, na którym położona jest działka wykazana w tabeli pod l.p. 3 oznaczony jest na rysunku planu symbolem:  MN 1.15, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające – usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną.

Pełna treść planów zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości dostępna jest na stronie internetowej gminy  www.ug.dzierzoniow.pl  w zakładce planowanie przestrzenne.

2.      Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.                z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

3.      W/w nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność Gminy, wolne są od obciążeń finansowych i zostały wytypowane do sprzedaży Zarządzeniami Wójta Gminy Dzierżoniów nr 99/77/19 z dnia 21 czerwca 2019r., nr 86/64/19 z dnia 15 maja 2019r. i nr 92/70/19 z dnia 21 maja 2019r.

4.      Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisem w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

5.      Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

6.      Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej zobowiązani są uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

7.      Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, jeśli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenie, wyrażające zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą. Powyższy wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

8.      Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od dnia 26.07.2019 r.  do  15.08.2019 r., ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na  stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

9.      Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.(74) 832-56-85.

 Wójt Gminy Dzierżoniów

/-/ Marek Chmielewski

Sporządził: Piotr Kuszka


Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się