2019-07-01

POSTANOWIENIE NR 259/2019

POSTANOWIENIE NR 259/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodach powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt. 3 oraz 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II postanawia co następuje:


§ 1.
Rozwiązuje się wszystkie powiatowe komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań.

§ 2.
Rozwiązuje się wszystkie miejskie i gminne komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań, z wyjątkiem Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju w związku z przeprowadzeniem wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 12 w Polanicy-Zdroju, zarządzonych na dzień 14 lipca 2019 r.

§ 3.
Rozwiązuje się wszystkie obwodowe komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II:
1. do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie, powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań;
2. do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie, powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań.

§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II oraz w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego urzędu gminy.


Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II
/-/ Sebastian Kowalski

Załączniki

  Postanowienie KW2 -...yborczych.pdf 422,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się