DRUKUJ
2019-07-17

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO  WRAZ  Z GRUNTEM W DNIU 21.08.2019r

 

Położenie lokalu

Nr lokalu
mieszkalnego

Pow. lokalu
mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych
wraz z udziałem w gruncie

Nr księgi
wieczystej

Cena nieruchomości lokalowej

Wadium 10%
ceny wywoławczej

Minimalna wysokość postąpienia  nie mniej niż 1%

Godz.
przetargu

Ostroszowice,
ul. Bielawska 35

nr 2

43,80 m2
5,75 m2

SW1D/00045504/2

40 000 zł

4 000 zł

400 zł

11:00

 

1.   W/w lokal  mieszkalny wraz gruntem  położony jest na działce nr  753 o pow. 1500m2  w Ostroszowicach, której teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów posiada funkcję wiodącą : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną i oznaczony jest na rysunku planu symbolem MW 2.03.

2.   Lokal wolny jest od obciążeń finansowych i typowany został do sprzedaży  Zarządzeniem Nr 42/20/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia  19 lutego  2019r.

3.   Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

4.   W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.   Przetarg na w/w lokal odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska  1, pok. nr 216.  

2.   Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008 do dnia 15.08.2019r, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

3.   Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne - właściwy wypis z rejestru.

4.   Kandydat na nabywcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że nie będzie żądał od sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej.

5.   Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę za w/w lokal.

6.   Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę osiągniętą w przetargu i płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej.

7.   Osobie, która wygrała przetarg wpłacone wadium zostanie wliczone do ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu.

8.   Gmina Dzierżoniów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.   W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny lokalu do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dzierżoniów  może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

11.  Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od 17.07.2019r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl

 

Dodatkowe informacje o lokalu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  pok. nr  205   lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85.