Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
"Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu"
25.05.2018 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i
upowszechnia kultury fizycznej i sportu
25.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 426/6/18 Wójta Gminy Dzierżoniów
w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących
współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w roku 2018
25.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 427/7/18 Wójta Gminy Dzierżoniów
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów
25.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 417/137/17 Wójta Gminy Dzierżoniów
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów z zakresu
"Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego"
25.05.2018 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
25.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 407/127/17 Wójta Gminy Dzierżoniów
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
"Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego"
25.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 406/126/17 Wójta Gminy Dzierżoniów
w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na rok 2018 w zakresie zadania priorytetowego "Ekologia i ochrona
zwierząt..."
25.05.2018 więcej
Załącznik do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Gminy Dzierżoniów
Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
25.05.2018 więcej
Sprawozdanie z konsultacji
w przedmiocie Programu współpracy gminy Dzierżoniów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018
25.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się